PROJELER

REHABİLİTASON BİRİMLERİMİZ MERKEZLERİ KURULMASI

VERİLECEK HİZMET

 

Kurulan sağlık merkezi, insanların ruh sağlığının korunması ilkesi üzerine yapılandırılmıştır.  Bunun ana nedeni, fiziksel rahatsızlıkların kolayca giderilmesi ve fakat insanların ruh sağlığını koruyacak bir tedavinin, fiziksel tedavi yanında uygulanmamasıdır.  Fiziksel tedavi gören kişilere ruh sağlıklı için bir tedavi uygulanmaması ise bir kaç temel nedene dayanmaktadır.

 

İnsan sağlığı tedavisinde ruh sağlığına önem vermeyen bir tıp anlayışının hakim oluşu,

* Insan sağlığında gözle görülür bir ortam yaratmaması,

* Kişinin, ruh sağlığının bozulmasını önemsememesi,

* Kişinin ruh sağlığının bozulmasını ayıp sayması,

* Bir adıötesinde ise, kişinin, ruh sağlığının bozulduğunu farketmesi,  ancak gizlemesi.

 

Tüm bu hallerde, tıp, insan ruh sağlığı ile çok ilgilenmemiştir.

 

Rehabilitasyon, tıbbi tedavi ortamının dışında, doğal ortamda, sosyal çalışmalar içinde, kişinin sıkı ruh sağlığının takibinde yapılmalıdır. Bu yollardan biri veya bir kaç birlikte devreye sokulmalıdır.  Insanlar kırılgandır,  bu nedenle iç dünyalarına yönelik her türlü yaklaşımıözenle ve çok dikkatlice yapılması gerekli ve zorunludur. Tüm bu bakış açılarında,  insanların ruh sağlığını bozan etkenlerin sonuçlarının insan yaşamında yıllar sonra bir anda ve çok küçük bir olay ile ortaya çıkabileceği ve kişinin hayatını alt üst edebilmesi özelliği eklendiğinde ne kadar hassas bir konu üzerinde çalışıldığı anlaşılacaktır.

 

Bu nedenle, rehabilitasyon merkezi özellikleri olan birimlerden oluşması gerekmektedir.

 

Ülkemizde doğal afetler alanında ruh sağlığı için çalışan doctor sayısının az olması nedenile bu konuda bir bilinçlendirme çaışması da yürütüleccektir.

 

Merkezemizin bir önemli özelliği ise doğal afetlere katılan arama kurtarma ve lojistik ekiplerin de gördüğü vakalar ve aşadıkları riskler nedeniyle ruh sağlığı merkezlerimizde bir süre tedaviye alınmaları ve rehabilitee edilmeleri gerekliliği üzerine çalışma yapacak olmasıdır.

 

Merkez birimimiz kurulmuş Dr. Mehmet Aytekin birim sorumlusu olarak görev almıştır.

 

MERKEZ BÖLÜMLERİ:

 

Rehabilitasyon Merkezi,

Çalışma merkezi,

Doğa bölümü,

Sosyal faaliyet bölümü,

Su ile tedavi bölümü,

Müzik bölümü,

Grup odaları,

Kültür merkezi

 

Her bir bölüm, birbirinden bağımsıçalışmakla birlikte, rehabilite olacak kişiye, konumuna göre  birlikte ve bağlantılı çalışan veya sadece bir tatil yaptıran merkez görünümlü olarak da çalışabilecektir.

 

Merkezin en önemli bölümü ise "ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ" olacaktır. Bu bölüm, dünyadaki gelişmeleri takip ederken bir yandan da araştırmalar gerçekleştirecektir.

 

Özellikle belirtilmesi ve vurgulanmasında yarar vardır ki hasta haklarına sonuna kadar saygılı olarak bir ilaç denemesi, hastalar üzerinde gerçekleştirilmeyecektir.

 

Bu bölüm aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri takip için her sene bir kongre veya benzeri bir çalışma organizasyonu düzenleyecektir.

 

KURULACAK YER

 

Derneğimiz projeleri için açılacak merkezlerde bu birim yer alacaktır.

 

HİZMETLERİN ULUSLARARASI NİTELİĞİ

 

Hizmet, sadece Türkiye içine değil, aynı zamanda uluslararası hizmete açık olacaktır. Bu proje ile öncelik Rusya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yararlandırılacaktır.

 

Proje, yapacağı uluslararası kongre ve benzeri çalışmalar ile de ayrıca arge konusunda uluslararası hizmet verecek, dünyadaki insan ruh sağlığı konusundaki çalışmalara ışık tutması sağlanmaya çalışılacaktır.

 

MERKEZİN DEVAMI ÇALIŞMALAR

 

Bu proje ile merkez, Side'de kurulmakla birlikte daha sonraki aşamalarda orman içi rehabilitasyon merkezi, tam sanat ve kültüçalışmaları merkezi, doğa içi rehabilitasyon merkezi kurulması planlanmaktadır.

 

ÇALIŞMA STATÜSÜ

 

Türk Can Kurtarma Derneği, bir iktisadi işletme olarak "TÜRKCAN SİDE REHABİLİTASYON MERKEZİ VE SOSYAL TESİSLERİ" adı ile bir kuruluş oluşturacaktır.

 

Bu iktisadi işletme, Derneğe gelen hibeleri, Merkezin kuruluşu ve işletme sermayesi gereksinimi için kullanacaktır.

 

DERNEĞİN KONUSU

 

Dernek, Türk Can Kurtarma Derneği olarak resmi dernek kaydına sahiptir. Dernekler Müdürlüğü kayıt numarası, 34.167.17 dir.

 

Merkez adresi Istanbul olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Dernek, 09.05.1964 yılında kurulmuş, 22.11.1969 tarihinde 6/12697 sayılı T.C. Bakanlar Kurulu Kararı ile "KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK" statüsüne alınmış ve halen aynı statüde çalışmalarını yürütmektedir. Yardım toplama konusunda ayrıcalıklara sahiptir.

 

Derneğin ana sözleşmesinin "Derneğin amacı..." başlıklı 2. Maddesinin 2. Paragrafında "...yasal izinler almak koşulu ile  sağlık kurumu...oluşturmak Derneğimiz amaçları içinde yer alır." Hükmü, yapılmak istenen Rehabilitasyon Merkezi nin yasal dayanağı oluşturmaktadır.

 

Bahsedilen yasal izin, Derneklerin doğrudan sağlık kurumu kuramamalarından kaynaklanmaktadır.

 

Bu nedenle ve zaten bir işletme ile Merkezin işlerinin yürütülebilecek olması nedeniyle bir iktisadi işletme olarak işletmede bağımsız bir sistem kurulacaktır.

 

Dernek, 2. Maddenin "Dernekte sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri" başlıklı 3. Paragrafında 6 numaralı bendine göre "Tüzük amaçlarını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç Duyduğunuz gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek" hükmü ile Merkezin, bağımsız kuruluşunun yasal dayanağı oluşturmaktadır.

 

Yine, Derneğin yukarıda son anılan maddenin 5. Bendine göre "Gerekli izinler alınmak şartıyla ....Yurt dışından bağış kabul etmek" maddesi ile yurt dışından bağış ve hibe alması da yasal dayanağı sahiptir.

 

Bu bentte yer alan "gerekli izinler alınmak şartıyla" hükmü, Derneklerin Yardım Toplaması Usül ve Hükümleri Yasası" ile kaldırılmış, yerine, sadece,  Dernekler Müdürlüğüne "yurt dışından yapılan hibe bildirilir" hükmü getirilmiştir.

 

Derneğimiz bu saydığımız nedenler ile

1. Yasal olarak hükmü Şahsiyeti olması,

2. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması,

3. Tüzüğünde yer alan amaçları içinde Sağlık kurumu kurabilme hükmünün olması,

4. Iktisadi işletme kurma yetkisinin tüzüğünde var olması,

5. Yurt dışından hibe alabilmesi tüzüğünde var olması nedenleri ile bu projeyi gerçekleştirebilecek yasal dayanağı sahiptir.

 

DERNEK YÖNETİM KURULU

 

Nevzat Çetin, Y.K.Başkanı, Avukat, Dernek Hukuku Uzmanı,

Cüneyt Turan, Y.K.Başkan Yardımcısı,  Prof. Dr. Cerrahi Uzmanı

Yalçın Salduz, Y.K.Üyesi, Ulaslararası deneyimli Finans Uzmanı

Murat Başbay, Sayman, Iş adamı

Özden Timurlenk Çelik, Genel Sekreter, AydıÜniversitesi, Proje Mühendisi

 

PROJE ICRA SORUMLULUĞU

 

Bu konuda tek sorumlu ve tüm sorumluluk Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Çetin ait olacak, işlerin tümü seçilecek iki kişi ile birlikte üç kişilik bir ekip tarafından idare olunacaktır.

 

DERNEĞİÇALIŞMALARI

 

Dernek, 2008 yılına kadar su altı ve üstü arama kurtarma konularında çalışmalarına ağırlık vermiş, uluslararası iki su altı arama kurtarma Federasyonunun üyeliğini yürütmüştür.

 

2013 de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'na üye olmuştur.

 

Can kurtaran eğitimleri vermiş, afet yönetimi konusunda danışmanlıklar yapmış, dogal afetler arama kurtarma eğitimleri ve bilinçlendirme seminerleri vermiştir. Doğal afet gönüllülerin eğitimler vererek akreditasyon belgesi vermiştir.

 

Afet sonrasında afete müdahale eden ekip üyelerinin rehabilitasyonu konusunda çalışmalar yapmıştır.

 

DERNEĞİN YAPMASI GEREKENLER

 

1. Bir Genel Kurul Kararı ile iktisadi işletme kurma kararı alınması,

2. Yönetim Kurulu tarafından, hazırlanacak işletme usul ve esasları Yönetmeliğinin çıkarılması,

3. Isletme sorumlularının belirlenmesi

4. İşletmenin kurulması.

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

Yukarıda anılan işlerin tümü 10 gün süre içinde tamamlanabilir. On günlük süre, işin yapılması konusunda prensip olarak kararlaştırılması anında başlar.

 

Hibenin gelmesinden sonra, üç günlük süre de  Dernekler Müdürlüğüne bildirim için gerekmektedir.

 

Bu süreden sonra uygulama takvimi aşağıdaki gibidir.

 

1. İstanbul'da bir idare ofisi satın alınması, yerleştirilmesi, personel alımı,

2. İşletme sorumlusunun saptanması ve işe alınması,

3. Projenin kapsamında yer alacak birimlerin saptanması,

4. Mimari Proje hazırlanması,

5. Mimari projenin uygulanması,

6. Eşya ve malzeme alımı,

7. Personel Alımı,

8. Personel Eğitimi,

9. İşletmenin faaliyete açılması.

 

 

 

 

 

 

Copyright