PROJELER

DOĞAL AFETE HAZIR TÜRKİYE

DOĞAL AFETE HAZIR TÜRKİYE

 

TÜRK CAN KURTARMA DERNEĞİ

 

PROJESİDİR

 

Ama projenin sahibi ve uygulayıcısı toplumdur.

 

 

“Afet, gelmeden önce önlemlerini almalıyız.”

 

Ata’mızın bu sözü ile yola çıktık.

                                          

 

DERNEK KİMLİĞİ

 

Derneğin adı:                              : Türk Can Kurtarma Derneği

 

Kısa adı                                          : TÜRKCAN

 

Adresi                                            : EGS Blokları B1 Blok 243 DTM Bakırköy İstanbul

 

e-posta                                          : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Elektronik Ağ                               : www.turkcankurtarma.org

 

Kuruluş tarihi                              : 05.09.1964

 

“Türk” adı                                     : İçişleri Bakanlığı 13.07.1073 gün 8750 sayılı kararı ile ”TÜRK”

                                                         adını kullanmaya yetkilidir.

 

Yönetim kurulu üyeleri            : Nevzat Çetin – Yönetim Kurulu Başkanı

 

                                                         Erdal Yolcu

 

                                                         Murat Yıldırım

 

                                                         Veli Tiryaki

 

                                                         İbrahim Tanık

 

Dernek kütük no                        : 34-167-17

 

Vergi numarası                           : Erenköy – 8760603779

 

Banka hesap numarası            : Özel olarak açılacaktır.

 

PROJE SORUMLUSU:

Nevzat Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

 

PROJENİN KONUSU:

 

Türkiye’de deprem, diğer doğal afetler ve kazalar için hazır bir toplum yaratmak üzere öncelikle gençlerden başlayan birinci bölümü on bir yıl sürecek eğitim ve bilinçlendirme seminerleri ile desteklenen bilinç yaratma ve doğal afetlere hazır bir toplum yaratmak çabasıdır.

 

PROJENİN AMACI:

 

Fay hatlarının ülkemizde hareketli olması, imar çarpıklığı, binaların sağlam olmaması, acil ulaşım ağının yokluğu, acil toplanma alanlarının yokluğu, nüfus yoğunluğu, eğitim eksikliği, bilinç eksikliği, çarpık ve amacından uzak eğitim ve bilinçlendirmelerin verilmesi, depremi önceden uyaracak sistemlerin var olmamasına rağmen bilim adamlarının deprem olacak uyarıları ile bozular ruh sağlığı, doğal aafet sonrası yeterli psikolojik tidavi uygulanmaması nedeniyle düzelemeyen ruh sağlığı, bilim adamlarının kendi aralarında tartışıp sağlıklı sonucu halka sunacaklarına halk önünde her bilim adamının ve bilim adamı olmayanların fikileri ile halkın ruh sağlığını bozması gibi sayabileceğimiz nedenler sonucu hem ruh sağlığı bozuk hem de doğal fafete hazır olmayan bir toplum görüntüsündeyiz.

 

Amacımız; bilinçsizlik ve eğitimsizlik nedeniyle insan ve mal kaybının olabilecek en aza indirilebilmesi için insan faktörünün üzerinde çalışarak bilinçli bir toplum yaratmaktır. Öncelikle bir yıllık hazırlık süreci, sonrasında insanların ilk yardım, cankurtaran, doğal afete hazırlık konularında bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, doğal afetler konusunda danışmanlık yapılması, toplumsal bilinç yaratılması için ulusal proje ile adapte olunmasının sağlanmasıdır.

 

GEREKÇE:

 

Toplum içinde yasal görevli kurumların bu konudaki yetersiz çalışmaları, kurumların çalışmalarının öncelikle program ve ön araştırma yapılmadan gerçekleştirilmeye çalışması programsızlık, hedefsizlik nedeniyle bu konu sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi gerekliliği ve zorunluluğu, ancak amaçları doğal afet iyileştirilmesi olan sivil tolum kuruluşlarının da kurumlar gibi sorumsuz davranması ile daha da kötü bilinçlenmiş bir toplumun var olması bir şekilde önlenmeli, toplum, doğal afete hazır olmalıdır.

 

DERNEĞİMİZİN HUKUKİ DURUMU - PROJEYİ YAPABİLİRLİĞİ:

 

Dernek, Türk Can Kurtarma Derneği olarak resmi dernek kaydına sahiptir. Dernekler Müdürlüğü kayıt numarası, 34.167.17 dir.

 

FAALİYET YAPABİLDİĞİ ALAN:

 

Merkez adresi İstanbul olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

ÖRGÜTLENME YAPABİLMESİ:

 

1-      TEMSİLCİLİKLER ACACAĞIZ:

Derneğin birinci maddesi ikinci cümlesi “Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi açılmayacaktır.”

Şube açamamakla birlikte tüzüğün ikinci maddesinin: “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri” başlığında 14. Bentte; “Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,” yer almakta ve bu konuda da Tüzüğün 10. “Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri” başlıklı maddesinin 5. Paragrafının 5 numaralı bendine göre: “Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak” yetkisi Yönetim Kuruluna verilmiştir.

 

2-      ULUSLARARASI ÇALIŞMA YAPABİLME:

Tüzüğün 2 maddesi 4. “Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri” maddesinin 11. Bendine göre; “Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak” hükme nedeniyle uluslararası çalışmalarını yapabilir.

 

3-      İKTİSADİ İŞLETME KURABİLİRİZ:

Dernek, 2. Maddenin "Dernekte sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri" başlıklı 3. Paragrafında 6 numaralı bendine göre "Tüzük amaçlarını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç Duyduğunuz gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek" hükmü ile Merkezin, bağımsız kuruluşunun yasal dayanağı oluşturmaktadır.

Derneğin ana sözleşmesinin "Derneğin amacı..." başlıklı 2. Maddesinin 2. Paragrafında "...yasal izinler almak koşulu ile  sağlık kurumu…….oluşturmak Derneğimiz amaçları içinde yer alır." Hükmü, yapılmak istenen Rehabilitasyon Merkezi nin yasal dayanağı oluşturmaktadır.

 

Bu nedenle ve zaten bir işletme ile Merkezin işlerinin yürütülebilecek olması nedeniyle bir iktisadi işletme olarak işletmede bağımsız bir sistem kurulacaktır.

 

4-      YURT DIŞINDAN BAĞIŞ KABUL EDEBİLİRİZ:

Yine, Derneğin yukarıda son anılan maddenin 5. Bendine göre "Gerekli izinler alınmak şartıyla ....Yurt dışından bağış kabul etmek" maddesi ile yurt dışından bağış ve hibe alması da yasal dayanağı sahiptir.

 

Bu bentte yer alan "gerekli izinler alınmak şartıyla" hükmü, Derneklerin Yardım Toplaması Usul ve Hükümleri Yasası" ile kaldırılmış, yerine, sadece,  Dernekler Müdürlüğüne "yurt dışından yapılan hibe bildirilir" hükmü getirilmiştir.

 

Tüzüğümüzün 12. Maddesinin 2-7 bentlerine göre; “2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

 

5-      MÜLK EDİNME YETKİSİ:

Tüzüğümüzün 10. Maddesi 6. Paragrafı 4 numaralı bendine göre; “Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,” her türlü taşınır ve taşınmaz mal alımına yetkilidir.

 

6-      DİGER TÜM KONULARDA YETKİ:

Derneğimiz, bu projede belirtilen tüm faaliyetleri yapmaya, tüm tesisleri kurmaya, tam yetkilidir.

Tüzüğümüzün ikinci maddesi aynen alınmıştır:

“Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

              Madde 2- Ülkemizin etrafı denizlerle çevrilidir. Yüzlerce akarsu, doğal ve yapay gölleri vardır. Deprem kuşağı üzerinde milyonlarca insanın yaşadığı ve yerleşik olduğu köyleri, kentleri, büyük kentleri bulunmaktadır. Deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler ile trafik kazaları, dağda kaybolma, suda boğulma tehlikesi gibi insan hatalarıyla bir çok canlı yaşamını yitirmektedir. Öncelikle sudan gelecek tehlikelerle karada, havada ölüm tehlikesi altında olanların imdadına yetişmek, can kurtarma faaliyetlerini öğretmek, bilgi ve usulleri toplamak, bir eğitim ve öğretimi kurumlaşmış hale getirmek, yaygınlaştırmak, su çevresinden gelecek tehlikelere karşı insan hayatını korumak, insan güvenliğini sağlamak, bununla ilgilenmek, dünyada bu konu ile ilgili ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak, dağ, nehir ,göl, akarsularda, yüzme havuzlarında ayrıca deprem, trafik kazası gibi su dışında meydana gelebilecek tehlikelere karşı can kurtarma yöntem ve bilgilerini toplamak, yaymak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, organ bağışlarını teşvik etmek, bu konu ile ilgili düzenlemeler yapmak, tüm bu faaliyetleri yapabilecek bilgi ve donanımla  can kurtaran yetiştirmek, yetişenlere diploma ve bröve vermek, eğitici yayınlar çıkarmak cemiyetimizin amacıdır.

 

Dernek, afet yönetimi konusunda çalışmak, her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde müdahalede bulunmak, iyileştirme çalışmalarına katılmak, bu nedenle ayni ve nakdi yardım toplamak, bu yardımları dağıtmak, afetzedelere, muhtaç durumda bulunanlara, sığınanlara kamp kurmak, konut ve konaklama olanakları sağlamak, aşevi açmak ve her türlü yardım faaliyetinde bulunmakla yardım eder. İnsan sağlığı, sağlıklı beslenme, canlıların sağlığı, beslenmesi, sokak hayvanlarının sağlığı, turizm, eko turizm, doğal tarım, ormancılık, tarımcılık, hayvancılık, arıcılık yapmak ve bu konularda araştırma geliştirme çalışmaları yürütmek, ,özel müze açmak, spor kulübü kurmak, teknoloji ve nanoteknoloji konularında çalışmak, ARGE çalışmaları yapmak, teşvikler almak, vermek, laboratuvar, yasal izinler alınması koşulu ile sağlık kurumu, araştırma merkezi, yükseköğrenim hariç eğitim kurumu, çevre konularında temizlik, iyileştirme çalışmaları yapmak, marka, coğrafi işaret, know-how ve benzeri fikri haklar oluşturmak derneğin amaçları içinde yer alır,

Bunun için ;

1.  Boğulmakta olanları kurtarıp, acil yardım sağlamak, insan yaşamını su tehlikelerinden korumak ve bu konuda iyi metotlar bulmak ve yaygınlaştırmak, genel olarak hayat kurtarmayı öğretmek ve hayat kurtarma teknikleri hakkında eğitim vermek, sudan gelecek tehlikeler konusunda pratik, tıbbi, bilimsel tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu konuda eğitim kurumları oluşturmak, var olan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2.  Cemiyetin aktivite ve öğretilerini ülke geneline yaymak, yerel birimler oluşturmak, uluslar arası kurumlarla işbirliği yapmak, Su ortamında düzenleme ve kontroller yapmak için ekipman, bilgi, sembol ve kuralları konu alan düzenlemeler yapmak ve yaygınlaştırmak,

3.  Hayat kurtarma sporları organize etmek, tanıtımını sağlamak ve su ortamında hayati tehlike geçiren kişileri kurtarmak için kişilerin istek ve ilgilerini uyarmaya yönelik ulusal ve uluslar arası hayat kurtarma su sporları organizasyonu yapmak, konu ile ilgili ulusal yada uluslar arası organlar arasında işbirliğini sağlamayı amaç edinen kongrelerin yapılmasını sağlamak, deniz ortamında bulunan kişilere zarar verecek unsurlar ile su deniz kıyı çevre kirliliğine yol açacak unsurlara karşı yapılacak önleyici tedbirleri tespit etmek, önleyici tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, kamunun aydınlatılması yolunda çalışmalar yapmak, amaç ve hedeflerine ulaşmak için her nev’i taşınır ve taşınmaz mal alışverişinde bulunmak her türlü hukuki tasarruf, eylem ve işleri yapmak,

4.  Amaçlar doğrultusunda cemiyete gelir temin etmek için iktisadi işletmeler kurmak, işletmek ya da ortak olmak, cemiyetin amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesine olanak verecek diğer aktivitelerde bulunmak,

              Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.”

 

Tüzüğün 9. Maddesi 8, 9 ve 10 numaralı bentleri ile Genel Kurul Yetkileri:

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,”

 

HEDEFLERİMİZ:

 

·       Doğal afete hazır bir toplum yaratılması

 

·       Doğal afetler konusunda, afet öncesi haklarını bilen ve arayan bir toplum oluşması,

 

·       Afet bilincinin yerleştirilmesi,

 

·       İlk yardım yapabilir bir toplum yaratılması,

 

·       İlkeleri;

o   Adam sendeci olmayan,

o   Bana bir şey olmaz diyen,

o   Oturulmaz binasına, rüşvetle sağlam raporu almaya çalışmayan,

o    Afette yardım eden,

o   Afeti kar unsuru haline getirmeyen bir toplum istiyoruz.

 

·       Afette il yardım gelene kadar arama ve kurtarmanın % 80 lik kısmının bittiği düşünülür ise ilk müdahaleye yetkin toplum oluşması hedeflenmiştir.

 

·       Sonuçta kamu kurumlarının kendi görevlerini yapmaya örnek oluşturmak, diğer sivil toplum kuruluşlarına çalışmalarında örnek olmak hedeflenmiştir.

 

·       Eğitimin sürekliliği, hafızalarda canlı tutulması gerekliliği ve bunun yanında toplumun kültür, sanat, spor ve el becerileri de geliştirmeye muhtaçtır. Bu alanda da yapılacak çalışma, Derneğimiz çalışmalarının bütünleyicisi olacaktır. Eğitim ve bilinçlendirmemizin başarısı, bu konularda da yetkin insanların yetişmesi ile mümkündür.

 

·       Kültür alt yapısı olmayan bir kişiye verilen eğitimin topluma yararı yoktur. Bu nedenle doğa sporları, el becerileri, kişisel yeteneklerin geliştirilmesi de önemlidir. Bu nedenle hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

HEDEF KİTLE:

 

Hedef kitlemiz; geniş anlamda insanlıktır. Çünkü doğal afetler, ülkelerin coğrfi sınırlarını tanımaz. Tsani, iklim değişikliği, buzulların erimesi, ozon tabakasının delinmesi sorunları evrenseldir. Bu nedenle tüm insanlar hedef kitlemizdir.

 

Bir yerde afet olduğunda o bölgede yaşayan insanlar komşularına muhtaçtır. Çünkü kendisi, kendi yakınlarının ve kendi yaşadığı şok içinde kendine ve çevresine yardımı olamayacaktır. Ancak belli bilgileri verebilme imkânına sahiptir. Bu durumda vereceği bilgi de gelecek komşu ekiplerin çalışmalarını hızlandırarak ve kazazedelere bir an önce ulaşabilmeyi sağlayacaktır. Bir an önce ulaşmak saniyelerle yarışarak hayatta kalma savaşı veren kazazedenin hayatta kalma olasılığını yükseltecektir.

 

Komşu ise yanımızdaki binadaki yaşayandan balar, aynı sokakta yaşayan insanlar, aynı mahallede yaşayanlar, aynı beldede yaşayanlar, aynı ilde yaşayanlar, komşu iller, komşu ülkeler olarak sıralanır. Sonuçta tüm insanlar doğa olaylarına karşı birlik olmak birbirlerine yardım etmek zorunadır. Bu nedenle hedef kitle doğal afete uğrama olasılığı bulunan en küçük bireyden başlayarak tüm dünya insanlarını kapsar. Bu sıralamanın hiç irinden vazgeçemeyiz. Bir yerdeki insanların bilinçlenmesi ve eğitimlerinin olması yeterli değildir. Çünkü sadece o bölgedeki insanlara yardım edecek insanları da bilinçlendirmez ve eğitmezsek o bölge insanına yardım eli uzatacak kimseyi bulamayız.

 

Yaşlarına göre gruplandırma (öncelik sırasına göre):

1-      Anaokulu ve ilkokul çocukları

2-      Eğitim alan gençlik

3-      Bunun dışında yer alan ve eğitimini sürdüremeyen veya sürdürmeyen gençlik

4-      Bu ilk üç bölümde yer alan çocukların ebeveynleri

 

Evrensellik bakımından gruplandırma (öncelik sırasına göre):

1-      Türkiye’de yaşayan insanlar

2-      Çevre ülkelerde yaşayan insanlar

3-      Tüm dünya insanları

 

Yerleşim yeri bakımından gruplandırma:

1-      Mahalle düzeyinde

2-      Belde düzeyinde

3-      İlçe düzeyinde

4-      İl düzeyinde

5-      Ülke düzeyinde

 

ETİK DEĞERLERİMİZ:

 

·       Derneğimiz, bugüne kadar yapmış bulunduğu çalışmalarda hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrılığı yapmadan çalışmıştır.

 

·       Herkes, derneğimiz ve çalışanları nezdinde insandır.

 

·       Doğal afet çalışmalarında da dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş e benzeri açılardan bir ayrım yapılmamış ve yapılmayacaktır.

 

·       Derneğimiz hiçbir siyasi kuruluşa üye değildir. Hiçbir siyasi kuruluşa üye olmayacaktır. Derneğimiz siyasi taraf tutan kuruluşlara da üye olmayacaktır.

 

·       Tüm çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına koşulsuz yardımlaşmaya hazır bulunmaktayız.

 

·       Ancak, siyasi yaklaşımı olan hiçbir kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile iletişim dahi kurulmayacak, toplantılarımıza, etkinliklerimize davet dahi edilmeyecektir.

 

·       Hiçbir kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü ile rekabet etmek düşüncesinde değiliz.

 

·       Ülkemizde, yabancıların gerçekleştirdiği misyonerlik çalınmalarına tamamen karşıyız. Bu proje kapsamında mücadele edeceğimiz en önemli konusunun bu olduğu bilincindeyiz.

 

·       Kültürümüzün bir parçası olan yardımlaşma, paylaşma gibi duyguları da detekleyen ir çalışma gerçekleştireceğiz.

PROJENİN SÜRESİ:

 

Projenin başarıya ulaştığını söyleyebilmemiz için gereken süre bir yılı hazırlık, sonrası on yılı eğitim ve bilinçlendirme çalışması olarak on bir yıldır. On yıllık bir bilinçlendirme ve eğitimden sonra ancak bu konuda başarıya ulaşabileceğiz diyebilecek noktaya geleceğiz.

 

Çünkü toplumumuz doğal afeteler ve kazalar nedeniyle eğitimi bırakın çok bilinçsiz bir konumda bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmalar, bugünkü bilinçlendirmenin kafalardan silinmesi, sonra da doğru bilginin sunulması olacağından ve toplumu büyük bir kesimine ulaşmamızın gerekliliği ve zorunluluğu nedeniyle eğitimlere başladıktan on yıl sonra başarıya ulaşabileceğiz diyebiliriz.

 

Projemiz üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Bir eğitim ve sosyal ve kültürel kurum olarak sonsuz sürdürülebilir olarak gerçeklemesi hedeflenmiştir.

 

Birinci aşama ilk bir yıl hazırlık dönemidir. Bu dönemde; örgütlenme, idari kadronun oluşturulması, yerleşim yerlerinin hazırlanması, eğitmen eğitimcilerinin eğitimlerinin yapılması ile hizmet verebilir noktaya gelinmesi hedeflenmektedir.

 

Bu amaçla;

1-      Danışma toplantıları

2-      İdari kadronun oluşturulması

3-      Yerleşim düzenlerinin son şeklini alması

4-      Yerleşim düzenlerinin içerinin son şeklini alması

5-      Eğitim eğitimcilerinin seçilmesi

6-      Eğitim eğitmenlerin eğitimlerinin tamamlanması

7-      Yerleşim düzenlerinin kurulmalarının planlanması ve plana uygun yerleşimlerin kurulması

8-      Malzeme seçimleri, alımlarının yapılması gerçekleştirilecektir.

 

İkinci aşama; sonraki on yıldır. Bu dönemde, bilinçlendirme ve eğitimler tamamlanmakla mahalle düzeyinden uluslararası düzeye kadar doğal afetlere hazır bir dünya yaratmak çabası ile çalışılacaktır.

 

Bu iki aşama örgütlenme ve eğitimde on yıllık geçmişi ile artık doğal afetlere kısmen hazır bir Türkiye projesinin ilk ayağının gerçekleşme dönemidir. Bundan sonra artık projenin sürdürülebilirliği ile birlikte eğitime aralıksız devam edecektir. Çünkü proje ancak yirmi yılını doldurduktan sonra öngördüğümüz çalışmalar gerçekleştiği takdirde Türkiye, depreme ve doğal afetlere hazırlıklı olabilecektir.

 

Bundan sonraki üçüncü aşama, dernek çalışmalarında bilinçlendirme ve eğitim yanında faaliyet gösterecek sanat, kültür, kişisel eğitim, okul eğitimi, beceri edinme gibi sosyal faaliyetlere de daha fazla yer verilmekle doğal afet bireyinin motivasyonunu yükseltecek çalışmalar yapılacaktır.

 

PROJENİN BÜTÇESİ

 

 

5.000.000.000 € (Beş milyar Euro)

 

Kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışılacaktır. Ancak Orman Bakanlığının mevzuatı nedeniyle satın alınamayacak ve Derneğimizin kullanması gereken yerler bu kurumdan kiralanacaktır. Bunun dışında hiçbir kurumun ve özellikle Maliye Hazinesinin yerleri kiralık olarak alınmayacak, tüm edinilecek mülk, satın alma yolu ile edinilecektir.

 

Satın alınan tüm taşınmaz mallar, tapuya, arama kurtarma hizmetinde kullanılacağına ilişkin şerh ile alınacaktır.

 

Bu nedenle bütçemiz büyüktür.

 

YAPI:

 

Derneğin yapısı;

1-      1000 adet Dernek yerleşim yeri.

Bu derneklerin mülkü olan arsa veya arazi, arama kurtarma dışında da üyelere hizmet verebilecek düzenlemeleri olan bina, kafeterya, lokanta, kütüphane, çalışma odaları, çok amaçlı salon, bahçe düzenlemesinde bir tatbikat ve animasyon alanı, spor etkinlikleri yapıları, araç garajı

2-      12 adet federasyon binası

3-      1 adet konfederasyon binası

4-      8 adet ulusal tatbikat alanı

5-      1 adet uluslararası nitelikte tatbikat alanı

6-      13 adet deniz canlıları kurtarma merkezi

7-      40 dağ evi

8-      40 adet izcilik, eğitim, deniz içi eğitimler yapılabilecek, kampçılık, kış kampçılığı yapılabilecek nitelikte kamp yeri (kısmen deniz kenarında kısmen dağlarda ve ormanlarda yapılacaktır)

9-      80 adet sismik donanımlı kule (Bunlardan 30 adedi deniz duyarlı sismik donanım içerir) ortalama 100 km aralıklar ile kurulacaktır)

10-  Arama kurtarma araçları

11-  12 adet helikopter, (her federasyonda birer adet)

12-  12 adet ambulans helikopter (her bir federasyonda birer adet)

13-  6 adet İHA (bölgesel yerleşme göre federasyonların bir kısmında duracaktır)

14-  24 şer adet ses dinleme, termal kamera, yılan kamera, ısıya duyarlı kamera (her bir federasyon merkezinde ikişer adet)

15-  Diğer arama kurtarma malzemeleri

 

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR:

 

1-      Genel Kurmay Başkanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Birlikleri

2-      Jandarma arama Kurtarma Birimi

3-      Polis Teşkilatı Arama Kurtarma Birimi

4-      UMKE – Ulusal Arama Kurtarma Ekibi

5-      Orman Bakanlığı

6-      Maliye Bakanlığı

7-      Valilikler

8-      AFAD Afet ve Acil Durum Başkanlığı

9-      AFADEM – Afet Durum Başkanlığı Eğitim Birimi

10-  Kaymakamlıklar

11-  Mesleki Yeterlik Kurumu

12-  Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve bağlı federasyonları

13-  Milli Eğitim Müdürlükleri

14-  Halk Eğitim Merkezleri

15-  İl Sağlık Müdürlükleri

16-  İtfaiye Birimleri

17-  Belediyeler

18-  Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu

19-  Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Federasyonu

20-  Kızılay

21-  Etik değerlerimize uygun sivil toplum kuruluşları

22-  Etik değerlerimizi kabul eden uluslararası kuruluşlar, kurumlar ve sivil toplum örgütleri

 

PROJENİN BÖLÜMLERİ:

 

1-     HAZIRLIK ÇALIŞMALARI:

 

Projenin uygulanabilirliğinin sağlanması için aşağıdaki bölümlerde yer alan işlerin yapılabilmesinin hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada yapılacaklar:

a.      İdari örgütlenmenin sağlanması,

b.      Eğitimci kadrosunun saptanması ve eğitimleri

c.       Yerleşim düzenlerinin kararlaştırılması

d.      Çalışmalara uygun örnek bina mimarisinin hazırlanması

Örnek bir proje hazırlanarak albenisi olan, gençler için iç açıcı, gelmelerini tercih ettirecek bir örnek mimari yapı hazırlanır ve tüm şubelerde uygulanır.

Yöresel gereksinimler dikkate alınır.

Anadolu mimarisi uygulanır.

e.      Yerleşik düzen için çalışma yapılması

                                                  i.      İnşaatlar

                                                ii.      Malzemelerin alımı

f.        Sismik ve haberleşme ağı kurulması

g.       Hukuki statüsünün hazırlanması

                                                  i.      Yönetmelikler

                                                ii.      Şube örgütlenmeleri

 

2-     YERLEŞİM DÜZENİ KURULMASI

 

Ülkemizin coğrafi ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak il, ilçe, mahalle düzeyinde açılması gereken şubeler saptanır.

Çok amaçlı kullanımı sağlayabilecek bir bina ve bahçe yerleşim planı hazırlanır. Bu hazırlıklarda eğitim alacak gençlerin, aynı zamanda kültürel çalışmaları, kendi eğitim çalışmalarına da yardımcı olacak düzenlemeler dikkate alınır.

 

Eleman yetiştirilmesi de hazırlık aşamasında sağlanır. Bu kişiler şubelerin fiilen idaresini, şubelere arası ve merkez yönetim ile iletişimlerin sağlanmasını, eğitmelerin sıhhatli yürütülmesini sağlar.

 

Doğal afet eğitimleri için özel eleman yetiştirilerek şubelerin eğretimin ihtiyaçları karşılanır.

 

Binada bulunması gereken bölümler:

1-      İdare bölümü

2-      Koordinasyon ve acil durum yönetim odası

3-      Telsiz ve teknik değerlendirme odası

4-      Genel kültür bölümü

5-      Kütüphane

6-      Çalışma odaları

7-      Kültür ve sanat odaları

8-      Çok amaçlı bir gösteri salonu

9-      Eğitim odaları

a.      Doğal afet eğitimi

b.      İlk yardım

c.       Kültür ve sanat etkinlikleri

10-  Bahçede, tatbikat ve eğitime uygun alan

11-  Araç otoparkı

12-  Kurtarma araçları garajı

13-  Spor etkinliklerine uygun alanlar

a.      Tırmanma duvarı

b.      Çadırlı kamp alanı

c.       Tatbikat ve eğitim alanı

14-  Anfitiyatro

15-  Deprem simülasyon odası

16-  Kafeterya

17-  Büfe

18-  Malzeme odası

a.      Doğal afetler malzeme odası

b.      Spor malzemeleri odası

19-  Yöresel özelliklere uygun düzenlemeler.

 

3-     BAĞ KURULACAK ÖRGÜTLENMELER:

 

a.     AKDF – ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Merkezi Yalova’da bulunan federasyonun altı üyesi mevcuttur.

 

Derneğimiz bu Federasyonun üyesidir.

 

2002 yılında kurulan Federasyon, birçok arama kurtarma çalışmasına katılmıştır. Bölgelerinde yapılan çalışmaları bizzat yürüten dernekler, ülkesel felaketlerde de grev alarak olması gereken şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Yer yıl bir ulusal tatbikat ve dört de uluslararası tatbikat yapmıştır.

 

Çalışmalarını birçoğunda AKDF ile ortak çalışma yürütülecektir.

 

b.     SSAKF – SU ALTI VE SU ÜSTÜ ARAMA KURTARMA FEDERASYONU

 

Örgütlenme aşamasında olmakla birlikte su altı arama kurtarma konusunda uzman kişilerin ve eğitimcilerin yer aldığı bir Federasyondur.

 

Derneğimiz bu Federasyona üyedir.

 

Su altı, su üstü arama kurtarma çalışmalarında birlikte hareket edecek ve eğitimleri de birlikte yürüteceklerdir.

 

c.      İLS – ULUSLARARAI CAN KURTARMA FEDERASYONU

 

Dünyada yılda 1,2 milyon insanın boğularak öldüğü istatistiksel bilgidir. Ülkemizde de boğulma olayları çokça görülmektedir. 2018 de 900 ila 1200 kişinin suda boğularak öldüğü Akdeniz Üniversitesi yetkililerince açıklanmaktadır.

Ülkemizde, yüzme eğitimlerinin yetersizliği, bilinçsizlik, yeterli cankurtaran olmaması, cankurtaran önlemlerinin alınmaması, cankurtaran eğitimlerini kalitesinin düşüklüğü ülkemizdeki suda boğulma olaylarının çok olmasının nedenleridir.

Bu konularda dünya çapında örgütlenen bu federasyona üyeliğimiz, verdiğimi eğitimlerin daha kaliteli olmasını ve uluslararası deneyimlerden yararlanmamızı, gelişen teknolojilerden haberdar olmamızı sağlaması bakımından önemli olarak görmekteyiz.

Ülke çapında A sınıfı üyelik Türkiye Su Sporları Federasyonuna aittir. A sınıfı üyelik bir ülkeden sadece bir kuruma verilmektedir. Bu nedenle Derneğimiz B sınıf üyelik görüşmelerini yürütmektedir.

Daha önceki yıllarda 15 yıl kadar süre ile ILS üyeliği sürdürülmüş ise de sonraları Derneğin pasif bir dönemi yaşanarak üyelikten çıkılmıştır. Şimdi yeniden çok yararını göreceğimiz bu uluslararası kuruluşa üyeliğimizi tazelemek hedefindeyiz.

 

4-     SİSMİK TAKİP VE HABERLEŞME AĞI KURULMASI:

 

Amaç, Türkiye’de erken uyarı sistemi, sismik takip sistemi, bir afet anında haberleşme ağının bağımsız çalışabilir olmasının sağlanması, doğa sporları için hava durumu bilgilerinin sağlanması hedeflenmiştir.

 

Ülkenin coğrafi yapısı dikkate alınarak bir mühendislik çalışması sonucu belirlenecek ortalama olarak her 100 kilometrede bir yer alacak bir kule-direk yerleştirilir. Bu nedenle Orman Bakanlığı ve ilgili kurumlar ile anlaşmalar yapılarak yerleşim sağlanır.

 

Kulede bulanacak malzeme ve beklenen hizmetler şunlardır:

1-      Sismik takip sistemi; merkezde kayıt altına alınabilir niteliği ile sismik hareketlerin

2-      Sismik uyarı sistemi; bu sistemde iki tür uyarı mekanizması vardır. Birincisi kara sismik uyarı sistemi ve diğeri de deniz kenarlarına yerleştirilecek kulelerde yer alacak hem kara hem de deniz sismik hareketlerini takip edecek sistemdir.

Bu sistemlerin her biri 50 km. yarıçapındaki bir alanın sismik takibini yapabilmektedir. Bu nedenle, coğrafi yapı dikkate alınarak her 100 km. de bir kule yerleştirilir.

3-      Meteorolojik ölçüm cihazı; bu sistem, doğa sporları yapan kişilere uygun hava durumu bilgisini iletmek, dağ kazalarının aza inmesini ağlamak, doğa sporlarını yapanların daha dikkatli ve malzeme bakımından hazırlıklarını daha sağlıklı yapabilmelerini sağlamak için konacak önemli bir malzemedir. Böylelikle doğa sporcusunun daha sağlıklı ve güvenli doğa sporları yapması sağlanacaktır. Merkezlerimizden alacağı hava durumu bilgileri ile sporcu, daha sağlıklı zamanda ve daha uygun malzeme ile doğa sporların yapabilecektir. Sistem ile aynı zamanda çığ, dağdan gelecek sel gibi doğal afetlerin de takibini sağlayabilecektir.

4-      Kuleye konacak kamera ile doğada kaybolan kişilerin yerlerinin daha çabuk saptanarak kurtarılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda kameraya konacak duyarlık ile orman yangınları da takip edilebilecek, ilgili makamlara iletilmek üzere ikaz sistemi kurularak ilgili makamlara bilgi verilecektir.

5-      Telsiz rölesi yerleştirilecek ve bu de genel haberleşme ağına bağlı olmaksızın her zaman için ve özellikle gsm operatörlerinin yoğun konuşma dönemlerinde haberleşme ağının çökmesi ile haberleşememe sorunu çözecek, ekiplerimize kesintisiz ve hızlı haberleşme sağlayacaktır.

6-      Ses dinleme cihazının da kulelere konulması ile doada kaybolma hallerinde kaybolan kişinin yardım çağrısı veya çıkardığı sesten yer saptaması ve en kısa sürede yardım ulaşmasını sağlayacaktır.

7-      Termal kamera da aynı şekilde doğada kaşbolma halindne vücut ısısına duyarlı çalışması ile kayıp kişiye ve kazazedeye en kısa sürede ulaşılmasını sağlayacaktır.

8-      Kuleye, enerjisini sağlamak üzere bir mini rüzgar tribünü ve bir güneş enerjisinden elektrik üreten sistem de kurulacaktır.

 

5-     ULUSLARARASI ÖRGÜTLENMELERİN SAĞLANMASI:

 

Doğal afet arama kurtarma ekiplerinin koordineli ve yardımlaşma ile çalışmalarının önemi, bir bölgede afet olduğunda o belge ekiplerinin şok ve kendilerinin ve yakınlarının da kazaya maruz kalmaları nedeniyle çok işlevli çalışamamasıdır. Ancak yol gösterici olarak çalışabildikleri geçmişteki afetlerde gözlenmiştir. Bu nedenle olay yeri dışından gelecek yardımlar çok önemlidir. Bunun de en sıhhatli biçimde yürütülmesi, ancak aynı dili konuşan kişilerin varlığı ve becerilerinin ne olduğunu ortak tatbikatlar ile pekiştiren ekiplerin işidir. Bu nedenle komşularımız ile iyi ilişkiler kurmalıyız. Bu doğrultuda aşağıdaki uluslararası örgütlerin kurulmasını sağlayacağız:

 

a.     BALKANLAR DOĞAL AFET BİRLİĞİ

 

Balkan ülkeleri ile kurulacak birlik, doğal afetlerde eğitim birliği ve tatbikatlar ile birbirlerini tanımaları sağlanacaktır.

 

Ülkesel çapta bir doğal afet gerçekleştiğinde komşular birbirlerine yardım edecektir. Geçmişte bunun örnekleri de yaşanmıştır.

Bu düşünce ile Balkan ülkelerini kapsayan bir doğal afet birliği kurulması düşünülmüştür.

Bir kısım yazışmalar yapılmış, davet edilecek Kurum ve sivil toplum kuruluşları kararlaştırılmıştır.

BALKAN ÜLKELERİ OLARAK:

1-      Macaristan

2-      Slovenya

3-      Sırbistan

4-      Hırvatistan

5-      Bosna Hersek

6-      Romanya

7-      Bulgaristan

8-      Karadağ

9-      Kuzey Makedonya

10-  Kosova

11-  Arnavutluk

12-  Yunanistan

13-  Türkiye

 

Daha önce yazışmalar yapılmış, bu konuda alt yapı da hazırlanmıştır. Bu ülkelerin doğal afetle ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları davet edilerek gerçekleşecektir.

 

Ülkemiz ve Derneğimizin üyesi federasyonlar vasıtası ile örnek olabilecek, danışmanlık yapılabilecek ve eğitim verebilecek düzeyde bulunmaktayız.

 

b.     TÜRK DEVLETLERİ DOĞAL AFET BİRLİĞİ

 

Türk devletlerinin yer alacağı birlik de aynı amaçla karşılıklı eğitim, malzeme kullanımı ve ortak tatbikatlar ile aynı dili konuşan doğal afet birlikleri hedeflenmiştir.

 

Birlikte çalışacağımız devletler:

1-      Kazakistan

2-      Türkmenistan

3-      Özbekistan

4-      Azerbaycan

5-      KKTC

6-      Kırgızistan

7-      Türkiye

 

c.      KUZEY ÜLKELER DOĞAL AFET BİRLİĞİ

 

Bu teşkilatlanmanın biri de kuzey ülkeleri olarak yapılacaktır.

 

Bu birliği davet edilecek ülkeler:

1-      Rusya

2-      Ermenistan

3-      Gürcistan

4-      Ukrayna

5-      Moldova

6-      Belarus

7-      Letonya

8-      Estonya

9-      Litvanya

10-  Finlandiya

11-  Türkiye

 

 

6-     EĞİTİM:

 

Projenin en önemli ayağını oluşturmaktadır. İdari ve statü örgütlenmesinin sağlanmasından sonra eğitim, projenin ana hedefidir. Eğitim ise aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

 

a.     BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ

 

Bu eğitim genel olarak halka verilecek eğitimdir. Aslında badece bir afete karşı bilinçlenmeyi sağlamak üzere verilecek olup; bir afet ve kaza anında yapması ve yapmaması gerekenlerin sunulmasıdır. Bu eğitimler sürekli eğitim kapsamındadır. Merkezlerimizde halka açık bilinçlendirme eğitimleri verilecek, özel afet kutlama günlerinde ve afet anma haftalarında merkezlerimiz dışında da verilecektir.

 

b.     ANAOKULU EĞİTİMLERİ:

 

Özel yaş grubuna özgün düzenlenen eğlenceli oyunlar içeren eğitimler verilecektir.

 

c.      İLKOKUL DÜZEYİ EĞİTİMİ:

 

Yine özel yaş grubuna uygun hazırlanan eğitimler verilecektir.

 

d.     GENÇLİĞİN EĞİTİMİ:

 

Ortaokul ve lise düzeyindeki genceler, okula bağlı olmaksızın, eğitim merkezlerimizde verilecek eğitimdir. Gençlerin ilgi odaklarına ve becerilerine göre bilinçlendirme, bilgilenme, lojistik, arama kurtarma elemanı, lider olarak sınıflandırılacak verilecek eğitimdir. Bu eğitimi alanlar, sürekli ve periyodik eğitimler, hatırlatmalar alarak bilgilerinin taze kalması sağlanacaktır. Bu gençler arama kurtara ekiplerinin çekirdeği olarak yetiştirilecektir. Kendilerine özgün giysileri olacaktır.

 

e.     DOĞAL AFET ARAMA KURTARMA EKİBİ EĞİTİMİ

 

Gençlik biriminde eğitim alanlardan yetenekli ve istekli olanlar bu ekibe alınarak eğitilerek ulusal düzeyde arama kurtarma elemanı olarak değerlendirileceklerdir. Arama kurtarma ekip üyesi kıyafetleri, sosyal çalışımları olacaktır.

Ekip üyelerinin sınıflanmasına:

                                                  i.      Lider

                                                ii.      Ekip elemanı

                                              iii.      Haberleşme elemanı

                                               iv.      Lojistik elemanı yetiştirilecektir.

 

f.       ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA EKİBİ EĞİTİMİ:

 

Ulusal ekipten dil bilen ve istekli olanlar, uluslararası doğal afet ekibi üyesi olarak değerlendirilecek, yurt dışı seyahatlerine hazır pasaport, vize ve kıyafetleri ile özgün bir ekip olarak yetiştirileceklerdir.

 

g.      MALZEME UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 

Teknolojinin hızla geliştiği ortamda, uygun malzemeyi bulmak, ekonomik, ergonomik, hafif, az yer kaplayan, çok fonksiyonlu malzemelerin saptanması, eğitimlerinin alınması için de bir uzmanlık oluşturulmuş ve bunun için de eğitim verilecektir.

 

h.     EĞİTMEN EĞİTİMİ:

 

Tüm kademelerdeki eğitimlerin gerçekleşmesi için birimin özelliklerine uygun eğitmenler de açılacak eğitmen eğitimleri ile yetiştirilecektir.

 

Eğitmen eğitiminin sınıfları:

                                                  i.      Bilinçlendirme eğitmeni

                                                ii.      Anaokulu bilinçlendirme eğitmeni

                                              iii.      İlkokul eğitmeni

                                               iv.      Gençler eğitmeni

                                                 v.      Ulusal arama kurtarma eğitmeni

                                               vi.      Uluslararası arama kurtarma eğitmeni

                                             vii.      Malzeme uzmanlığı

                                           viii.      Doğa sporları rehberlik ve eğitmenliği

                                               ix.      Engelli eğitmenliği

 

i.        İLK YARDIM EĞİTİMİ:

 

Ayrı bir mevzuat ile düzenlenmiş ve eğitim verebilecek kişileri de bu mevzuata göre belgelendirilmiş olduğu için bu konuda bir eğitim alan kişilerin ekiplerimize ilk yardım eğitimi vermesi sağlanacaktır.

 

j.        HABERLEŞME EĞİTİMİ:

 

Haberleşmenin, genel iletişim ağına bağlı olmaksızın gerçekleşmesi, projenin ana amaçlarından biridir. Bu nedenle ülkede bir telsiz ile haberleşme ağı kurulacaktır. Bu ağdan yararlanmak da telsiz kullanma belgesine sahip kişilerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Telsiz kullanma dersleri verilecek, eğitim alanların telsiz kullanma belgesi alması için sınavlara hazırlanacaklardır.

 

k.      DOĞA SPORLARI EĞİTİMLERİ:

 

Doğa sporlarında yetişmiş elemanlar ile her kademede kişilere yol gösterici, eğitici, organize edici eğitimler verilecektir.

 

Eğitimi ve yol göstericiliği yapılacak doğa sporları:

1-      Dağcılık

2-      Kampçılık

3-      İzcilik

4-      Tırmanış

5-      Bisiklet

6-      Tur kayağı

7-      Kayak

8-      Kano

9-      Dalgıçlık

10-  Doğa yürüyüşü

 

l.        DOĞAL AFET EĞİTİMLERİ:

                    Doğal afetler konusundaki eğitimler de bilinçlenme düzeyinden başlayarak gerçekleştirilecektir. Gerçek bir doğal afet gönüllüsü için eğitim süreci, kişilerin ekonomik geçim için günlük hayatlarının da dışında sürdürülerek iki yıl sürmektedir.

 

Eğitimi verilecek konular ve doğa afetleri:

1-      Bilinçlendirme

2-      Lojistik

a.      Haberleşme/telsiz kullanımı

b.      Basın sözcülüğü

c.       Bilgi toplama,

d.      Kazazede yakını ilgilenme, bilgilendirme

e.      Arama kurtarma güvenliği

3-      Arama

a.      Ses dinleme cihazı ile arama

b.      Enkaz içi kamera ile arama

c.       Isı duyarlı cihazlar ile arama

d.      Drone araması

e.      İHA araması

4-      Deprem

5-      Sel

6-      Kent içi su baskını

7-      Hortum

8-      Çığ

9-      Kent yangını

10-  Orman yangını

11-  Doğada kaybolma araması

a.      Yaz araması

b.      Kış araması

12-  Su altı ve üstü eğitimleri

a.      Deniz altı

b.      Nehir ve göl

c.       Su üstü (cankurtaran)

13-  Mağara

 

m.  CANKURTARAN EĞİTİMİ:

 

Türkiye’de akarsu, göl ve denizler doğasında yer almakta, iklim uygunluğu nedeniyle ülkemiz güneş ve deniz turizmine uzun süre açık bulunmaktadır. Turizm tesislerinin çokluğu, denizden faydalanılamayacak durumlarda turistin faydalanması için de yüzme havuzlarımız da yine bu turizme hizmet etmektedir.

 

Yüzmenin bulunduğu yerde cankurtaran bulunması da gerekmekte ve deniz turizmine hizmet verilen yerlerde cankurtaran bulundurulması da yasal zorunluluktur.

 

Bu durumda öncelikle turizme hizmet veren kurum ve kuruluşlara bu hizmetin önemi konusunda bilinçlendirme ve cankurtaran eğitimi verilmesidir.

 

Cankurtaran eğitimi, bilinçlendirme çalışmaları ile birlikte gençlere yeni bir iş olanağı sağlayacaktır.

 

Derneğimiz, eğitimler sonrasında eğitim alan kişilerin mesleki yeterliklerini kontrol, çalışmalarını denetleme, yeni teknolojik gelişmeler ve mevzuat nedeniyle bilgi yenileme çalışmalarını da sürdürecektir.

 

Eğitim verilen kişilerin haklarının korunması da sağlanacaktır.

 

Bu eğitimleri, tüm ülke çapında yapıla ak tesislerimizde gerçekleştireceğiz.

 

n.     ÇEVRE BİLİNÇLENDİRMESİ

 

Derneğimizin merkezlerinde yararlanıcı olarak katılacak kişilerin, eğitimlerin niteliği bakımından çevre konusunda bilinçlenmesi de bütünleşen çalışmalarımızın bir parçası olarak yer alacaktır. Bu nedenle çevre temizliği, deniz temizliği başta olarak aslında çevremizin güzelleştirilmesi, yaşam ortamlarınızın güzelleştirilmesi, evcil hayvanlara duyarlılık, yaban hayatına katkı da üyelerimize ilenecektir.

 

o.     SOSYAL MEDYA VE BASIN YOLU İLE EĞİTİM:

 

Eğitim ve bilinçlendirmenin bir yolu da sosyal medya araçları ile iletişim ve televizyon kanallarının kullanımı olduğundan bu konuda da çalışmalar yapılacaktır.

 

Çeşitli sosyal medya araçları ile Derneğimizin amaçlarının, tanıtımının, neden Dernek çalışmalarına katılınmasını önerdiğimizi anlatan bir ekip çalışması yapılacaktır.

 

Bir çizgi film kahramanı ile kısa metrajlı filmler hazırlanmakla televizyonlarda yayınlanması ile bilinçlendirmenin artırılması sağlanacaktır.

 

7-     ÜLKESEL ÇALIŞMA YERLERİ:

 

a.     BİR MERKEZ BİNA:

 

Bu bina Ankara’da yer alacak olup, tüm Dernek çalışmalarının merkez idaresi buradan yapılacaktır.

Binada yer alması hedeflenen bölümler:

                                                  i.      Yönetim bölümü

                                                ii.      Sismik teknik bilgilerin toplandığı ve değerlendirildiği teknik bölüm

                                              iii.      Konferans salonu,

                                               iv.      Bürokratlar için bilgilendirme salonu

                                                 v.      Basın takibi için bölüm

                                               vi.      Haberleşme idare bölümü

                                             vii.      Sekretarya

                                           viii.      Toplantı salonları

 

b.     BÖLGESEL TATBİKAT ALANLARI:

 

Mahalle düzeyinde yerleşim düzeni ve tatbikat yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak olsa dahi daha büyük ölçekte ve daha çok sayıda kişinin katılımını sağlamak için bölgesel nitelikte tatbikat alanları yapılacaktır.

 

Bu alanlarda aynı zamanda yerel eğitim alanlarında olmayan bazı yerler de yer alacaktır.

                                                  i.      Gölet alanı

                                                ii.      İzcilik kamp alanı

                                              iii.      Dağcılık ve tırmanış sporu için doğal alanda çalışma olanakları

 

Bu alanların sekiz adet olması ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak çeşitli yerlerde olması planlanmıştır.

 

Bir adet de uluslararası niteliklerde ekiplerin çok sayıda doğal afet arama kurtarma ekibinin aynı anda çalışmalarını yapabilecekleri doğal tatbikat alanı yapılacaktır.

 

8-     İZCİ KAMPLARI

 

Yeni bir izcilik anlayışı içinde izcilik eğitimi verilmesi, eğitimlerinin verilmesi ve izci kampları oluşturulması hedeflenmektedir.

Ülkemizde izcilik çalışmaları var ise de bunun yenilenmesi ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerekli ve zorunludur.

Bu konuda iki uzman üyemiz çalışma yapmaktadır.

Derneğimizin diğer çalışmaları ile bağlantılı olacak ir çalışma içinde bulunmaktayız:

Arama kurtarma bilinçlendirme ve eğitim çaışmalarının alt yapısını oluşturabilecek bir düzen kurulabilecektir.

Kuracağımız her yerdeki tesislerde; denizde, karada, dağlarda izciler için er sene değişik yerleri görme, iklimsel olarak değişik ortamlarda yaşama ve deneyimleme olanakları sağlanacaktır.

Derneğimizin diğer projeleri ile ortak hareket edileceği için izcilerin deneyimleri çok daha olumlu olarak farklı olacak, ufuklarını açıcı çok değerli katkıları olacaktır.

 

9-     ULUSLARARASI TATBİKAT ALANI:

 

Bu alanında ulusal tatbikat alanlarında yer alan hizmet birimleri de bulunacak ve ancak buna ek olarak diğerlerinden farklı olarak aşağıdaki çalışmalar yapılabilecektir:

                                                  i.            Kanyondan kurtarma,

                                                ii.            Kaya kütlesinden indirme ve kaldırma,

                                              iii.            Su altı kurtarma,

                                               iv.            Uçak enkazında kurtarma

                                                 v.            Tank içi kurtarma

                                               vi.            Metro tünelinden kurtarma

                                             vii.            Mağaradan kurtarma

                                           viii.            Büyük arazi üzeri çalışma yapılması

                                               ix.            Elektronik donanıma sahip büyük enkaz içi çalışma

                                                 x.            Kar koşullarında arama ve kurtarma

 

Diğer çalışmalar için:

1-      Uluslararası nitelikte yarışmaların yapılabileceği tırmanış duvarları

2-      Festivaller düzenlemeleri için açık hava konser alanları

3-      Mokamp düzenlemesi

4-      Çadırlı kamp düzenlemesi

5-      İzci kampı düzenlemesi

 

10-       ENGELLİ EĞİTİMİ

 

Engelli eğitimi, eğitim bölümü içinde değil başlıca konular içinde yer almıştır. Çünkü engelli eğitimi, eğitim verilecek kişilerin çeşitli engellerinin olması, birlikte refakatçilerinin de eğitilmesi gerekmesi, konunun hassasiyeti ve bu konuda çok ayrıntılı araştırma, çalışma ve saptamalardan sonna bir eğitim geliştirilebilecek olması nedeniyle başlıca üzerinde çalışılacak bir konu olarak ele alınmıştır.

 

Bu nedenle bu eğitimin birkaç yıl kapsamı, niteliği üzerinde bir uzman ekip tarafından çalışma gerektirecek ve ancak sağlıklı bir program hazırlandıktan sonra eğitimler verilmeye başlanacaktır.

 

Engellilere de bilinçlendirme ve eğitim vermek üzere önce uzman kişilerden oluşan bir ekip oluşturulacaktır. Bu ekip öncelikle eğitim ve bilinçlendirmenin nasıl olması gerektiği üzerinde çalışma yapacak, engellileri, engel niteliklerine göre nasıl bir eğitim standardı oluşturacaklarına karar verecekler, yapılacak gruplamalara göre eğitim programı çıkaracaklar, aynı zamanda engelli bakımını üstelenen kişilere de bir eğitim programı hazırlayacaklardır.  Bu program engellilerin doğal afetlerde bilinçlenme ve korunmaları için eğitim olarak verilecektir.

 

Engellilerin doğal afete hazır olmaları, normal insanlardan daha önemlidir. Bir çoğu zaman kendilerini idare edemedikleri için engellilerin olabildiğince kendi başlarına yapabileceklerini öğretmek çok önemlidir.

 

Ancak büyük zorluk, engellilerin engel türlerinin çok fazla çeşitli ve dereceli olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da neredeyse her bir engelli için ayrı ir eğitim ve bilinçlendirme programı geliştirilmesini gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

 

Öncelikle engelliler konusunda uzmanlaşmış kadroyu bulmak, bu kişilere bilinçlendirme ve eğitim konusunda bilinçlendirmek ve sonra da birlikte eğitimin niteliğinin saptanmasını sağlamak olacaktır.

 

Uygulama, yani engellilere doğal afetler için verilecek bilinçlendirme işin en kolay kısmıdır.

 

Öncelikle, bilinçlendirmenin nasıl yapılacağı, engellinin psikolojik dengesine nasıl etki edeceği, olumsuz etkilerinin nasıl ortadan kaldırılacağı eğitimin kapsamı, süresi, niteliği gibi birçok inceden inceye karar verilmesi ve eğitime bilinçli bir ekibin yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

Engellilerin yakınlarının eğitimleri bu eğitimin bir parçasıdır. Ayrıca arama kurtarma ve bilinçlendirme seminerlerinde de bir doğal afette çevremizde bulunan engellilere de nasıl yardım edilebileceği de bu eğitim hazırlık aşamasında ortaya çıkacaktır.

 

Bu aşamadan sonra eğitim ekipleri, Derneğimizin diğer yerleşik ünitelerinden yararlanarak eğitimlerini gerçekleştireceklerdir.

 

Bu projenin safhaları:

1-      Eğitim verebilecek ve bu eğitimin içeriğine yardımcı olarak kişilerin saptanması

a.      Doktorlar

b.      Psikiyatristler

c.       Diğer duyarlı kişiler

2-      Bir çalıştay düzenlenerek eğitimin niteliğinin ve kapsamının araştırılması

a.      Engelli sınıflaması

b.      Engel derecelerinin değerlendirilmesi

c.       Engelli yardımcılarının ve yakınlarının eğitimi

d.      Normal arama kurtarmacının afet sırasında karşılayacağı engelliye yardım etmesi biçim ve koşullarının saptanması

3-      Eğitimin bir program çerçevesinde hazırlanması ve yazılı hale getirilmesi

4-      Hazırlanan eğitimin işi bilen kişilere sunularak tartışmaya açılması

5-      Son şekli verilen eğitim normunun yönetmeliğinin hazırlanması

6-      Uygulama:

a.      Engellilere bilinçlendirme

b.      Engellilere kurtulma eğitimi

c.       Engelli yakınlarına eğitim

d.      Normal arama kurtarma üyelerine engelli kazazedeye yardım eğitimi

 

 

11-       DENİZ CANLILARINI KURTARMA:

 

Deniz canlıları, özellikle deniz kaplumbağaları çok fazla korumaya muhtaç bulunmaktadır. Deniz kaplumbağaları, teknelerin pervanelerinden ve balıkçıların saldırıları nedeniyle yaralanmakta ve yardım muhtaç hale gelmektedirler.

 

Deniz kaplumbağaları bakım hastanesi İztuzu’nda vardır. Ancak denizden alıp hastaneye götürecek sisteme sahip değildir.  Bunun için vinçli tekneye ve tekneden alıp hastaneye götürecek havuzlu kamyonetlere gereksinim vardır. Tabii ki bir sabit noktadan yönetim, idare, ihbar merkezi ile bu merkezde ihbarlar ve iletişimler için kara ve deniz telsizi ile telefon sistemine ihtiyaç vardır.

 

Ülkemizde deniz canlılarının başlarına bir kaza geldiğinde çok yetersiz koşullarda yardım yapılmaktadır. Oysa bilinçsiz balıkçıların ağlarına takıldığı gerekçesi ile deniz canlılarının kürekle veya silahla öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ayrıca deniz kirliliği de yaratan naylonların varlığı deniz canlılarının boğulmalarına neden olmaktadır. Diğer yandan hayalet ağ denen, balıkçıların bilerek veya kaza ile terk ettikleri ağlar da deniz canlılarının tümüne neden olmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizde deniz canlıları ile birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu nedenle aşağıdaki faaliyetler de deniz canlılarının yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için yapılacaktır.

 

Bu düzenlemeler, deniz kıyısında bulunan yerel birimlerimizde faaliyet göstermek üzere düzenlemeler yapılacaktır.

 

a.     DENİZ TEMİZ ÇALIŞMALARI:

 

Başlığı:

“DENİZ TEMİZ”

 

Denizlerimiz günden güne kirlenmekte, denizin dibinin kirliliği, deniz suyunun kirlenmesini, oluşan pisliklerin yarattığı örtü, deniz canlılarının yaşamalarını önlemekte, denizlerimiz ölmektedir.

 

Denizin temizlenmesi gerekli ve zorunludur. Salt denizin temizlenmesi yetmemekte, kıyılarımızda da pislik ve kirlilik içindedir. Denizin temizliği, kıyıların temizliğini de zorunlu kılmaktadır.

 

Denizin kirliliğinin ve kıyıların kirliliğinin önlenmesi de yetmemektedir. Yeniden kirlenmesini önleyecek önlemler de alınmalıdır. Çevre bilincini gençlere vermeliyiz. Çevrenin neden kirletilmemesi gerektiğini anlatmalıyız. Bizzat gençleri çevrenin temizlenmesi için gönüllü çalıştırmalıyız ve temizlenen deniz ve temizlenen kıyıların değerini gençlere göstermeliyiz.

 

PROJENİN AŞAMALARI:

 

1-      Deniz içinin temizlenmesi

2-      Denizlere akan akarsuların temizlenmesi

3-      Denizlerin kirlenmesini önleyecek fiziksel önlemler

a.      Çöplerin deniz ve akarsulara dökülmemesinin sağlanması

b.      Çöplerin toplanacağı sistemlerin kurulması

4-      Denizlerin kirlenmesini önleyecek eğitimler

a.      Okullarda çevre bilinci

b.      Gençlerin bizzat deniz temizliği projesinde gönüllü çalışmalarının sağlanması

c.       Belediyelerin bilinçlendirilmesi

 

PROJENİN ZAMANLAMASI:

 

1-      Sekretarya oluşturulması,

2-      Teknelerin alınması ve vinç yaptırılması

3-      Bir çöp taşıma aracı alınması

4-      Bir servis aracı alınması

5-      Çalışacak kadronun işe alınması

6-      Eğitimci kadrosunun işe alınması ve eğitimi

7-      İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile okullarda çevre bilinci seminerleri düzenlenmesi anlaşması

8-      Çalışacak üniversiteli gençlerin sağlanması ve eğitimleri

9-      Çöplerin atılacağı veya değerlendirileceği alanların saptanması, tahsisi, çalışma sisteminin kurulması

10-  Okullarda bilinçlendirme seminerlerinin başlaması

11-  Yardımcı malzemenin alınması

a.      Eldiven

b.      Çöp torbası

c.       Sarf malzemeleri

d.      Eğitim materyalleri

12-  Okullarda öğrencilerin çöp toplama eylemine katılımları için tanıtım ve düzenlemeler yapılması,

13-  Tekne ve araçların yakıt giderlerinin sağlanması

14-  Teknede ve araçlarda çöp toplayacakların iaşelerinin sağlanması,

 

Denizlerin temizliği ilk aşamada gerçekleştirilecektir. Bunun için aşamalı çalışma planlanmıştır:

                                                              i.      Yüzeysel temizlik yapılması

                                                            ii.      Çevrede denizi kirleten varlıkların kirletmemesinin sağlanması

                                                          iii.      Derin denizlerin dalgıçlar tarafından temizlenmesinin sağlanması

                                                           iv.      Hayalet ağların temizlenmesi

Çalışabildikleri ölçüde, becerileri doğrultusunda eğitim ve bilinçlendirme alan kişilerin deniz temizliği projesine katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir.

 

b.     DENİZ CANLILARI KURTARMA MERKEZLERİ:

 

Kıyılardaki yerel çalışma merkezlerimizin hepsinde olmamak ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yeterince deniz canlılarına müdahale merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerde uzmanların çalışmamsı sağlanacak, yerel eğitim alan kişilerin de bu çalışmalarda görev almaları sağlanmakla çevre bilinci yaratılacaktır.

Bu amaçla kurulacak merkezler:

1-      İğneada

2-      İstanbul

3-      Cide

4-      Sinop

5-      Trabzon

6-      Ayvalık

7-      Dikili

8-      Kuşadası

9-      Datça

10-  Kaş

11-  Side

12-  Silifke

13-  Hatay

 

c.      DENİZ CANKURTARANLARI:

 

Ağır deniz canlılarını da kaldırabilecek donanımları ile onları denizden alarak Deniz Canlıları Kurtarma merkezlerimize getirebilecek özel donanımlı tekneler ile deniz canlılarını kurtarma hizmeti verilecektir.

 

                       Her bir merkezde bir adet olmak üzere on üç adet olacaktır.

 

12-       VAHŞİ HAYVANLARI KURTARMA:

 

Ormana kıyı olan yerel birimlerimizde, vahşi yaşam hayvanlarının yaralanmalarında görev alınacak, bu hayvanların bakımları, iyileştirilmeleri sağlanacak düzenleme ve uzman kadro bulundurulacaktır.

 

Bu bölümde yar alacak birimler ve çalışmalar şunlardır:

a.      Vahşi yaşam hayvanlarını iyileştirme merkezleri

b.      Vahşi yayamın korunması için uyarı levhaları

c.       Tarlalarda ürün kaldırma zamanlarında makinelerden kaçamayarak ölen hayvanları korumak üzere o bölgeden kaçmalarını sağlayacak sensörlerin geliştirilmesi

d.      Barınakları yok olan hayvanlara yardım ve barınak yapılması

e.      Su içme yerlerinin korunması, çoğaltılması

f.        Göçmen kuşların göç alanlarının korunması, geliştirilmesi, engellerinin kaldırılması,

g.       Av yasakları konusunda daha kısıtlayıcı kamuoyu çalışması yapılması

h.      Av yasaklarına uyulmasının sağlanması

i.        Av turizminin yasaklanması çalışmalarının yapılması

 

13-  İSTANBUL ARAMA KURTARMA PROJESİ:

 

Aslında İstanbul’un doğal afete hazırlanması başlı başına bir projedir ve proje içinde bir projedir.

 

Maalesef ki İstanbul, Türkiye nüfusunun yüzde yirmisini barındırmakla birlikte çarpık imar düzenlemeleri, nüfus yoğunluğu, rant çakışmaları, bilinçsiz toplum yaratmada siyasilerin başarıları nedeniyle başı bozuk bir halde doğal afetlerde büyük kayıplar vermeye aday bir mega kenttir.

 

 

Bir uzman olarak, Türkiye’ye iki doğal afet bölgesine ayırmaktayım. Birinci bölge; İstanbul, ikinci bölge: İstanbul dışındaki bütün illerdir.

 

Gerçekten Anadolu’ya uygulayacağımız projeyi İstanbul’a da uygulamakla hiçbir başarı elde edemeyiz. Bu nedenle İstanbul doğal afetlere hazırlık bakımından tamamen ayrı bir proje ile hazırlanmalıdır.

 

İstanbul insanını, bu bilinçlendirme ve eğitim projesine katılmayı sağlayacak özendirici çalışmalar yapılmak zorundadır.

 

İstanbul insanının kozmopolitliği, banliyölerinde yaşayan insanların geçim sıkıntısı içinde bulunmasını dikkate alan çalışmalar yapılmak zorundadır.

 

Daha önce uygulamaya konan birkaç doğal afet gönüllüleri sitemlerinin başarısızlığını, daha proje aşamasında görerek itiraz etmemize rağmen uygulama geçtiklerinde bir sürü emek ve paranın zayi olmasını göz önüne alarak proje uygulamalıyız.

 

İstanbul insanının evden işe işten eve gidişleri ve bu gidiş geliş zamanlarının da yaşamlarından büyük bir bölümü almaları nedeniyle kendilerine zaman ayırmakta zorlanan insanların tercihlerini göz önüne almak zorundayız.

 

Bu nedenle İstanbul’da daha yumuşak, daha cazip hale getirilmiş bir program uygulamak zorundayız.

 

Bu nedenle daha küçük yaşlarda müdahale ederek çocuklara sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sabırla sürdürmek zorundayız.

 

Bu konudaki öncelik ve program uygulaması aşağıdaki şekilde olacaktır:

a.      Kısa televizyon programları ile ilgiyi çekmek,

b.      Küçük yaştaki çocuklara ana okullarında eğitim

c.       İlk okul düzeyinde okullarda eğitim

d.      Gençlerin ilgisini çekebilecek karakterler yaratarak çizgi film kahramanları ile mesajlar iletmek

e.      Gençleri eğitime çekebilecek yarışmalar, şenlikler düzenlemekle öncelikle çevre duyarlılığı yaratarak ilgi yaratmak,

f.        Ödüllendirme sisteminin çekiciliği ile ilgiyi eğitimlere çekmek,

g.       Bölgesel tatbikat alanlarımızda tatbikatlara ve eğitimlere katılmayı özendirmek,

h.      Yerel yaşayanlara, çok doğru, açık, net yaklaşımlar ile doğal afetlerde yanlarında olunacağı duygusunu yüceltmek,

i.        Yerel insanların doğal afetlerde ilk yardımın sadece yerel insanlarla yapılabileceğini hissettirmek,

j.        Yerel doğal afet merkezlerinin kendilerini koruyacak sistemler olduğu bilincini aşılamak,

k.       Yerel yönetimler ile birlik olarak doğal afet toplanma alanlarını kurmak, çoğaltmak, işlevli olmalarını sağlamak.

 

Bu amaçlar doğrultusunda İstanbul’da yapılacak çalışmalar ise:

a.      Yerel eğitim ofisleri oluşturmak,

b.      İstanbul’a uygun düşünce yapımızda eğitmenleri özel olarak yetiştirmek,

c.       Özel malzemeler ile ofisleri donatmak,

d.      Reklam, halkla ilişkiler, ilgi çekme birimleri, televizyon filmleri konularında çalışacak merkezi bir ekip oluşturmak,

e.      Sürekli yapılan eğitimin geri dönüşümünü sağlamak,

f.        Elde edilen geri dönüşüm bilgilerine göre eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını revize etmek,

g.       İstanbul coğrafi yapısına ve doğal afetlerin yıkıcılığına karşı koyabilecek uygun olarak lojistik merkezleri kurmak, donatmak,

h.      Ulaşım ve lojistik desteklemeler için uygun yerlerde iskele izni almak, yeni iskele kurmak,

i.        Ulaşım için yeterli kapasitede ve sayıda deniz taşıtları edinmek,

j.        İki helikopter edinmek

k.       Drone ve İHA destekleri sağlamak

 

İstanbul arama kurtarma projesi içinde yer alacak olan birimlerden önemli olanları da aşağıya eklenmiştir:

a.     ADALAR LOJİSTİK MERKEZİ:

 

NEDEN ADALAR:

 

Olası İstanbul Depreminde kara ulaşımının yapılamayacağı, tüm ulaşımın deniz ve havadan yapılacağı öngörülmektedir. Bu nedenle Adalar, stratejik öneme sahip bulunmaktadır.

 

Afet anında stratejik öneme sahip yerlerde yapılacak lojistik destek birimleri en hızlı ve yeterli hizmeti verebilecektir. Bu nedenle Adalar, lojistik merkez olarak seçilmiştir.

 

YAPILACAK TESİSLER:

 

İmar durumu nedeniyle tamamı, geçici nitelikte baraka ve/veya konteynerler ile sağlanacaktır.

 

1-      Eğitim ve bilinçlendirme seminerleri salonu

2-      Tatbikat alanı

3-      Toplanma alanı

4-      Malzeme deposu

5-      İskele ( ayrıca müstakil olması koşul değildir.)

 

TESİSTEN YARARLANILACAK KONULAR:

 

1-      Afet lojistik merkezi;

Olası İstanbul Depreminde ve afetlerde İstanbul afet çalışmalarına insan ve malzeme desteği verecek donanıma sahip bir merkez oluşturulacaktır.

 

2-      Toplanma alanı;

Yerel afetler ve olası İstanbul Depreminde kullanılmak üzere Adalar halkının toplanma merkezi ve Adalar Halkına lojistik destek merkezi olarak kullanılacaktır.

 

3-      Eğitim ve bilinçlendirme seminerler merkezi;

Ada halkı olası Adalar halkına eğitim ve bilinçlendirme seminerleri verilmekle afete hazır bir Ada halkı oluşturulacaktır. Ayrıca Ada halkından, olası İstanbul depreminde lojistik destek verebilecek niteliklere sahip bir özel gönüllü ekip oluşturulacaktır.

Belediye çalışanlarının tümüne bilinçlendirme semineri verilecek, birlikte kararlaştırılacak perosnele de eğitim verilecektir.

 

Derneğimizin dahil olduğu Federasyonların üyeleri için de eğitim ve bilinçlendirme seminerleri için kullanılacaktır.

 

4-      Tatbikat alanı;

Tüm eğitimi ve bilinçlendirme semineri alanlar için tatbikat alanı olarak düzenleme yaılacka ve kullanılacaktır.

 

5-      Sosyal tesisler;

Ada halkına, eğitim alanlara Dernek üyelerine ve Federasyonlarımız üyelerine açık olarak bir sosyal tesis, kafeterya yer alacaktır.

 

Bunun önemi, yanlış afet öncesi hazırlık uygulamaları nedeniyle ruh dengesi bozulan ve verilen eğitimler ile kendisi ve ailesi için ruh dengesinin bozulacağı nedeniyle uzak duran ailelerin yaşantılarının bir parçası olarak eğitim verilmesini ve eğitimlerin göz önünde olması ile tehlikesizliğinin vurgulanması bakımından önemlidir.

 

VERİLECEK EĞİTİMLER:

 

1-      BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ

Bir seminer dört tam gönü sürmekte ve sonucunda lojistikçi olarak akreditasyon belgesi verilmektedir.

 

2-      EĞİTİM:

Semineri başarı ile bitirenlerden gönüllü olanlara akreditasyon konuları üzerinden deprem, sel, orman yangını, kent yangını, çevre kirliliği konularında eğitim verilir.

 

Belediye çalışanları bu konuda yapılacak özel bir eğitim programı ile eğitime tabi tutulacaklar ve sonunda aldıkları eğitime uygun olarak ve Akreditasyon Yönetmeliğimize uygun dallarda akreditasyon belgesi verilecektir.

 

3-      CANKURTARAN EĞİTİMİ:

Sahillerimizde, plajlarda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması yasal zorunluluktur. Ancak uygulanmamaktadır. Bu konuda Belediyelere ve işletme sahiplerine bilinçlendirme çalışmaları yapılacak ve cankurtaran eğitimleri verilen kişilerin bulundurulması sağlanacaktır. Cankurtaran eğitimi, aynı zamanda eğitim alanlara iş istihdamı da sağlayacaktır.

 

4-      SU ALTI ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ:

Adaların uygunluğu nedeniyle dalgıçlık ve su altı arama kurtarma eğitimleri verilecektir.

 

5-      TATBİKATLAR;

Tesislerin eğitim yanında tatbikat yapılmasına uygun düzenlenmesi ile afet tatbikatlarının yapılması da gerçekleştirilecektir.

 

6-      İSKELE:

Bir iskele, ortak kulanım ile olası afetlerde İstanbul’a lojistik destek vermek üzere donanımlı olarak bulundurulacaktır. İleride deniz ulaşım araçları da temin edilmekle tam donanımlı olması sağlanacaktır. Bu konuda Belediye ile işbirliğimiz önemlidir.

 

7-      HELİKOPTER PİSTİ:

Ortak kullanımlı bir stratejik lojistik destek verebilir noktada helikopter pisti ileride gündeme alınarak yapılması sağlanacaktır.

 

b.     İSTANBUL ATAŞEHİR DOĞAL AFETLER MERKEZİ

 

AMAÇ:

 

Derneğimizin yatığı “İstanbul Doğal Afetler Planı” projesinin bir parçası olarak Ataşehir’de bir “Doğal Afet Merkezi” kurulması planlanmıştır.

 

Bu Merkez, eğitim, yerel lojistik merkez, bilinçlendirme toplantıları, doğal afet eğitimleri, sosyal tesisler ve doğal afet toplanma alanı olarak kullanılacaktır.

 

 

YERLEŞİM DURUMU

 

İki halı saha büyüklüğünde bir alan

 

VERİLECEK EĞİTİMLER:

 

1-      Afetlere karşı bilinçlendirme seminerleri

2-      Doğal afetler arama kurtarma eğitimi

3-      Cankurtaran eğitimi

4-      Su altı arama kurtarma eğitimi

5-      Su üstü arama kurtarma eğitimi

6-      Kampçılık

7-      Dağcılık

8-      Doğa sporları

9-      Su sporları

 

TESİSLERİN KULLANIMA BİÇİMİ:

 

1-      Eğitim salonu,

Eğitim için bir kapalı salon eğitim materyalleri ile donatılacaktır.

Eğitmenler AFADEM tarafından temin edilecektir.

Eğitim için kamp malzemeleri, eğitim kitapları AFADEM tarafından karşılanacaktır.

2-      Eğitime gelenlerin kalabilmeleri için konaklama hizmeti,

Halen var olan motel odaları eğitime gelenlerin konaklama hizmetinde kullanılacaktır.

3-      Eğitim alanları

a.      Deniz,

Cankurtaran, su altı ve su üstü arama kurtarma eğitiminde kullanılır.

b.      Arazi, orman,

Eğitim tatbikatı için kullanılır.

4-      Sosyal tesisler,

a.      Lokanta

b.      Konaklama

c.       Çadırlı kamp

d.      Büfe

e.      Kafe

 

Sosyal tesislerin kullanım amacı;

1-      Eğitim için gelenlerin motivasyonu

2-      Başka eğitim alanlarında eğitim alanların motivasyonu

3-      Muğla ili yakın çevreler için bilinçlendirme seminerlerinin burada düzenlenmesi ile çekicilik yaratmakla katılımın ve seminer yararlılığının artırılması,

4-      Afet sonrası afetzedelerin psikolojik tedavilerinin yapılması için uzmanların gözetiminde kullanılması

5-      Afet sırası toplanma merkezi

6-      Dernek amaçları için kullanım dışı zamanlar için dışardan kullanım sağlanması ile eğitim merkezinin giderlerinin karşılanması,

a.      Lokanta

b.      Konaklama yerleri

c.       Büfe

d.      Kafe

e.      El sanatları satış stantları

f.        El işi mutfak ürünleri satış stantları

7-      AFAD Merkez ve taşra teşkilatı çalışanları ve arama kurtarma ekiplerinin dinlenme, moral ve eğitim merkezi olarak kullanmaları,

 

c.      RİVA ARAMA KURTARMA KOMPLEKSİ:

 

AMACI:

Türkiye’de eksikliği bulunan sivil toplum örgütlerinin eğitimleri ve bunların aracılığı ile ülkede afet yönetimi iyileştirme çalışmalarına katkı ile afet zararlarının azaltılmasıdır.


GEREKÇESİ:
1999 depreminden sonra basın, afetler ile ilgili en küçük konuları ve afet sayılmayacak şiddetteki depremleri gündeme taşımış, eğitsel davranış yerine duygulara hitap edecek konuları işlemiştir. Diğer yandan, doğal afetler konusunda çalışan bilim adamları birden çoğalmış, kendilerine rant edinebilmek için teknik ve bilimsel konuları toplum huzurunda tartışmaya başlamışlardır.


Bu iki etmen, toplumun ruh sağlığını bozmuştur. Bir iki saatlik seminer ile kişilere eğitim verilmek istenmekte, sonuç olarak başarısız kalınmaktadır. Tatbikat adı altında yapılan kargaşa bir çok kez yaralanmalar ile sonuçlanmaktadır. Her ders saatlerinde öğrencilere verilen alarm, der arasında verildiğinde ise öğrencilerin dershanelerine kaçmaya çalıştıkları gözlenmiştir.


Doğal afet bilinçlendirme seminerleri, onların, ruh sağlıklarının bozulduğu, doğayı bilmedikleri, doğal yaşamı bilmedikleri üzerine kurulmuş olmalıdır. Önce görsel anlatımlar ile bilgiler verilecek, daha sonra doğada yaşam fiilen yaşatılacaktır. Tüm bu çalışmalar doğal ortamda rahatlıkları içinde ve huzur içinde ve hatta aileleri ile birlikte veya ailelerinin onları gözlemleyebilecekleri bir ortamda gerçekleştirilecektir. Riva yerleşkesinde yaşayanlar, bölgede yaşayanlar ve uzak bölgelerde yaşayanlar ziyarete gelecek, konaklayacaklar ve bilinçlendirme seminerlerine katılarak döneceklerdir. Bu seminerlerin sürekliliği, kişilerin edindiği bilgilerin kayıt altına alınması, yer sene, ilk seminerden daha kısa süreli bilgi tazelemesi seminerleri ile seminer katılımcılarının bilgileri taze tutulacaktır.


Bu seminerlerde ilgi duyanlar doğal afetler eğitimleri almaları için teşvik edilecektir. Eğitim ile daha donanımlı hale gelmeleri sağlanacaktır.


Lojistik, afet yönetiminin en önemli bir parçasıdır. Tüm katılanlar, arama kurtarma müdahalesi konusunda çalışma yapmak istemektedirler. Lojistik çalışmasının başlı başına bir konu olduğunu, bu sınıf için özel çalışma ve eğitim ile doğal afet lojistikçisi yetiştirilmesi planlanmıştır.

PROJE ORTAKLARI:

1.      Beykoz Belediye Başkanlığı

2.      Beykoz Kanal Riva Turizm Geliştirme ve Yatırımcılar Derneği

3.      DSİ _ Devlet Su İşleri

4.      TÜRKCAN – Türk Cankurtarma Derneği

5.      Riva Köyü

 

İNTERNET SAYFASI: http://www.beykozriva.org


İÇERİĞİ:
Kompleks içinde bulunan sosyal tesislerin varlığı ile bir hafta sonunu değerlendiren aile, tesislerde sıkılmadan ve sadece bir hedefe kilitlenmeden, tüm ailenin yararlanabileceği bir tesis içinde dinlenecek, keyif aldığı biçimde de afetlere hazırlık çalışmalarının içine katılacaktır.

Ülkemizde insanların doğada kalma bilgileri yok denecek kadar az olması, çok az sayıda insanın dağcılık ve kampçılık bilgilerinin olması, onların birçok doğa olayından korkmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle insanlar bir afet olduğunda ülkemizde doğudan çocuklarının yanına koşmaktadır. Oysa, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da doğada kalmayı ve kampçılığı öğrenmeleri ile bir çok sorunu aşabileceklerdir. Kompleksin asıl amacı doğada kalmayı günlük yaşantının bir parçası olarak insanların öğrenmelerini sağlamaktır.

Bir yandan toplumsal yargıların değiştirilmesini sağlamak da kurulacak sistemin en çok çalışacağı konular olacaktır. Örneklemek gerekir ise;


·         Çevre kirliliğinin öncelikle çöplerimizi sokağa atmamakla başladığının bilinc
·         Araçta emniyet kemerinin takılmasının aslında kendi beden bütünlümüz için olduğu bilincinin verilmesi

·         Kendine yeterlik seminerlerinin aslında küçümsenecek bir şey olmayıp günlük yaşantımızı kolaylaştıracak bir öğreti olduğu bilinci


·         Doğa sporları ile uğraşmanın kişisel gelişime büyük katkısı olduğu,


·         Doğa sporlarının aslında kentlerimizde bir kaldırımda yürümekten daha az risk içerdiği bilinci

·         İlk yardımın gerekliliği


Hafta sonu gelen insanların tesisler içinde yapabilecekleri ve görebilecekleri etkinlikler;

·         Tırmanış duvarı karşısında tırmananları seyretmek

·         Tırmanış yapanlara katılmak

·         Koşmak

·         Voleybol oynamak

·         Basketbol oynamak

·         Dinlenme salonunda oturmak

·         Çok amaçlı salonda kitle oyunları oynamak

·         Lokantada yemek

·         Kır büfelerinde oturmak

·         Bir seminere katılmak

·         Bir eğitime katılmak

·         Bir afet yönetim merkezinin içinde yaşamak

·         Kampçılık yapmak

·         Doğada kalma bilgileri edinmek

·         Spor yapanlar için fiziksel ölçümler yaptırabilmek

·         Kondisyon çalışmaları yapmak

·         Deprem simülasyon odasında deneyim yaşamak

·         Lojistik çalışmalarına katılmak

·         Bakım onarım çalışmalarına katılmak

·         Trafik kazalarını önleme çalışmalarına katılmak

·         Engellilerin eğitimlerini izlemek

·         Çocukların eğitimlerini izlemek

·         Çocuk bahçesinde oyun

·         Kültür etkinliklerine ve sanatsal etkinliklere katılmak

 

Programlar dahilinde izlenebilecek etkinlikler

·         Seminer, panel ve konferans türü etkinlikler

·         Süreli eğitimler

·         Süreli seminerler

·         Tatbikatlar

·         Söyleşiler

·         Yarışmalar ve gösteriler

 

YÖNTEMİ:
Yapılacak tesislerin, eğitim ve tatbikatlarda kullanılması, bölge için bir arama kurtarma birimi oluşturması ve tüm bunların insanların yaşamlarının bir parçası olarak hissetmelerinin sağlanmasıdır.


SÜRESİ:
Kompleksin yapılmasından itibaren kendi sürdürülebilirliğini sağlayacak kazancı da kazanabileceği için süresiz olarak hizmet verecektir.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
Kompleksin yapılmasından sonra, sosyal tesislerinden ücretli olarak yararlanılabilecek, eğitimler, tatbikat alanının kullanımı, salonların kullanımları ücretli olarak hizmet verilecektir. Alınan ücretler, kompleksin yıllık işletme giderlerine uygun, kar amacı olmayan bir düzenleme ile denkleştirilerek saptanacaktır.


Kar amacı olmayan hedef, ücretlerin düşük olmasını sağlayacaktır.


Ayrıca hibe programlarından yararlanılarak hibe alınması sağlanmakla alınacak ücretlerin, yararlanıcılara daha az ödeme yapmalarını sağlayacaktır.


PLANI:
Kompleksin yapım dönemi, arazinin yapısal özellikleri dikkate alınarak afet yönetim uzmanlarınca belirlenen esaslara göre mimarlar tarafından projesi hazırlatılarak uygulamaya konacaktır.

FAALİYET ALANLARI:
1.      Doğal afet arama kurtarma
2.       Doğa arama kurtarma
3.       Dağcılık
4.       Kampçılık
5.       Tırmanma
6.       Can kurtarma

FAALİYET TÜRLERİ;
1.       Eğitim
a.       Tüm doğal afetler müdahale
b.      Liderlik
c.       Lojistik
d.      Yangın
e.      KBRNE
f.        Deprem
g.       Çığ
h.      Toprak kayması
i.         Sel ve su baskını
j.        Dalgıçlık
k.       Fırtına
l.         Çevre olayları
m.    Kampçılık
n.      Dağcılık
o.      Tırmanış
p.      Can kurtarma
q.      Araç sürme eğitimi (şoförlük değil)
r.        Afet yönetimi
s.       İlk yardım
2.       Seminerler
a.       Doğal afetler bilinçlendirme
b.      Kendine yeterlik
c.       Doğal afetler
3.       Tatbikat
4.       Spor
5.       Sportif gösteriler
6.       Bilimsel araştırmalar
7.       Arama kurtarma elemanları için fiziksel yeterlik araştırmaları
8.       Hazır arama kurtarma birimi
9.       Ulusal toplantılar ve etkinlikler
10.   Uluslar arası toplantılar ve etkinlikler
11.   Ulusal, büyük bölgesel ve uluslar arası çapta afetlerde yönetim merkezi,
12.   İlk yardım birimi

PROJENİN NİTELİĞİ:
1.       Birleşmiş Milletler, INSARAG, OCHA, UIAA ve diğer tüm uluslar arası kabul edilmiş kurallara uygun yapı ve eğitim
2.       Uzmanlarca hazırlanması
3.       Ulusal Afet Yönetimine katkı
4.       Kişilerin akreditasyonu
5.       Çocuk eğitimine uygun düzenleme
6.       Engelli eğitimine uygun düzenleme

TESİSLER:
1.       EĞİTİM ALANI:
a.        HAVUZ, Eğitim amaçlı, can kurtarma ve dalgıçlık eğitimi verilecek nitelikte.
b.       ENKAZ, arama kurtarma çalışması yapılacak nitelikte beş bina enkazı,
c.        TÜNEL, arama kurtarma amaçlı beş adet tünel
d.       TIRMANMA DUVARI, arama kurtarma ve dağcılık amaçlı olarak UIAA standartlarında yarışmalar düzenlenebilecek niteliklerde yapılır. Görsellik için karşısında bir seyir tribünü yer alır.
e.       KULE, arama kurtarma ve tırmanma sporu için kullanılarak aşağıdan yukarıya tırmanışlar içindir.
f.         KUYU, arama kurtarma ve tırmanış sporu için kullanılarak yukarıdan aşağıya inişler içindir.
g.        TRİBÜN, tüm çalışmaların, eğitimlerin ve tatbikatların kontrol edilmesini amaçlar. Tırmanış sporunun görselliği, diğer spor yapanların seyredilebilirliğini sağlar. Aileler, eğitim alan çocuklarını izleyebilirler.
h.       KAMP ALANI, acil durum, eğitim ve tatbikatlarda konaklama sağlamak, eğitimlerde kendine yeterlik çalışmaları yapmak içindir.
i.         BASINÇ ODASI, su ve yüksek irtifa çalışmaları, deneyimleri ve sağlık kontrolleri içindir. Spor fizyolojisi için kullanılır. Arama kurtarmacıların, doğa sporu yapanların ve bu sporu yapmak isteyenlerin geçmesi gereken sağlık kontrollerini üst düzeyde yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Hem su altı hem de yüksek irtifa basıncı sağlanır.
j.         SPOR FİZYOLOJİSİ BÖLÜMÜ; bu bölüm sporcunun fiziksel yeterlik ve dayanıklılığının ölçülebilmesini sağlar.
k.        DEPREM SİMÜLASYON ODASI, deprem anında olabileceklerin deneyimi ve araştırmalar için.

 

14-  MALZEME EKİPMAN:

 

Projenin kapsamı malzeme bakımından çok geniştir. Bina, arazi, arama kurtarma ekipmanları,  teknik ekipman, takip sistemleri, araçlar, spor ve kültür için malzemeler yer almaktadır.

 

Bunları şu şekilde sınıflayabiliriz:

a.      Uluslararası ekip için özel kıyafet, bu ülkemizin temsili ve disiplin bakımından gereklidir.

b.      Ulusal ekipler için özel kıyafet;

                                                  i.      Lider

                                                ii.      Eleman

                                              iii.      Lojistik elemanı

Çalışma sırasında kolay ayırt edilebilmesi bakımında kıyafetlerde renk ve biçim farklılıkları ile bir bakışta hangi birim elemanı olduğunu anlayan ekip elemanı bunun için zaman kaybetmeksizin istediği kişi ile en kısa sürede iletişimini sağlamış olacaktır.

 

c.       Teknik ekip; bu ekibin görevi ses, görüntü ve ısıya duyarlı sistemler ile arama yapması ve arama kurtarma ekibine zaman kazandırmasıdır. Aynı zamanda bulunan kişinin ölü olup olmadığı nedeniyle kurtarmada önceliği saptanabilecek, bulunan kazazedeye en kısa sürede ulaşma yollarını da haritalandırarak arama kurtarma elemanına zaman kazandıracaktır.

                                                         Bu ekibin kullanacağı malzemeler:

1-      Ses duyarlı dinleme cihazı

2-      Yılan kamera, kıvrılarak enkaz içinde ilerleyebilerek girilmesi imkânsız enkaz bölgelerinde arama yapar.

3-      Isı duyarlı kamera, enkaz içinde vücut ısısına duyarlı çalışması ile canlı kazazedeyi saptar.

4-      Sismik takip cihazı

5-      İHA

6-      Drone

d.      Araştırma ve geliştirme birimi; bu birim en önemli birimlerden biridir. Çünkü

                                                  i.      En yeni teknolojik malzemeleri inceler, ekibe yararlığını tartışı ve doğru malzemenin ekiplere alınmasını sağlar.

                                                ii.      Aynı görevi gören malzemeler arasında ağırlık, işlevsellik, kolay öğrenme, kolay kullanma gibi değerlendirmeler yaparak uygun malzemeyi saptar. Bu malzeme, tüm ekiplerce kullanıldığında birbirini tanımayan ekipler de bir araya gelse, ekipler malzemesiz kalmadan veya diğerinin elindeki malzemenin kullanımını öğrenmeye çalışmadan doğrudan çalışmasına başlayabilecektir.

                                              iii.      Uygun malzeme saptandıktan sonra malzemeyi üreten firmadan, eğitmen eğitimi alınması sağlar.

                                               iv.      Saptanan malzemenin yerli üretimini yapılabilme koşullarını araştırır ve yerli üretiminin yapılabilmesi için çalışır.

e.      Spor ve kültür için alınacak malzemeler ise çok çeşitli malzemeler olup yapılacak kültür ve spor etkinliğine uygun malzemeler olarak belirtmekle çok uzun bir malzeme listesini burada yazmaya gerek duymuyoruz.

 

15-       ÖRGÜTLENME:

 

a.      Her ilde en az bir tane olmak üzere, kent yerleşim konumu ve nüfus yoğunluğuna göre birden fazla dernek birimi kurulur.

b.      İlçe düzeyinde her ilçede en az bir adet olmak üzere nüfus yoğunluğuna göre birden fazla dernek birimi kurulur.

Bu şekilde toplam 1000 şubenin olması öngörülmektedir.

c.       Bölgesel olarak kurulacak federasyonlar, bölge içindeki derneklerin katılımı ile gerçekleşir.

 

Bu Federasyon merkezleri şunlardır:

1-      İstanbul

2-      Edirne

3-      İzmir

4-      Yalova

5-      Eskişehir

6-      Antalya

7-      Adana

8-      Diyarbakır

9-      Samsun

10-  Erzurum

11-  Kars

12-  Van

 

d.      Konfederasyon kurulur ve merkezi de Ankara’dır. Federasyonların katılımı ile kurulacak konfederasyon çalışmalarını Ankara ‘da yürütecektir.

e.      İktisadi işletmeler, gelir getirmek üzere kurulacaktır.

 

Bu grup ikiye ayrılmaktadır:

1-      Kendi yerleşik birimlerimizde gelir getirmek üzere yapılan işler:

a.      Kafeterya

b.      Lokanta

c.       Ulusal standart belgesi hizmetleri

d.      Danışmanlık hizmetleri

e.      Mokamp hizmeti

2-      Arama kurtarma malzemelerinin üretimi için kurulacak iktisadi işletmeler,

 

16-       ARAMA KURTARMA STANDARDI OLUŞTURULMASI:

 

a.      Tüm çalışmaların bir standardının oluşması gerekmektedir. Bu konuda Ulusal Standartları oluşturan Mesleki Yeterlik Kurumu ile işbirliği yapılmakla standart altına alınacak konular şunlardır:

                                                  i.      Arama kurtarma elemanı yeterlik nitelikleri

                                                ii.      Arama kurtarma elemanı sınıflandırmaları standardı

1.      Lojistik

2.      Lider

3.      Arama kurtarma elemanı

                                              iii.      Eğitim standardı

1.      Deprem arama kurtarma

2.      Sel arama kurtarma

3.      Çığ arama kurtarma

4.      Doğada arama kurtarma

5.      KBRNE – kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer ve endürstriyel arama kurtarma

6.      Su altı ve ütü arama kurtarma

7.      Cankurtaran

8.      Kentsel arama kurtarma

9.      Bilinçlendirme eğitim standartları

10.  Eğitmen eğitimi standardı

                                               iv.      Malzeme standardı

 

17-       PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ:

 

Doğal afet müdahale ekiplerinin yaşadığı sorunlardan biri de insan kışımı, bazen kazazedeye ulaşamama, kazazedenin hayati durumu, kazazedenin yakınlarının durumları, zaman zaman yakınlarının ekip elemanlarına baskı yapmaları, artçı sarsıntıların olduğunda enkaz içinde bulunmanın verdiği rahatsızlıklar arama kurtarma elemanının da psikolojik dengesini bozmaktadır. Bu nedenle arama kurtarma çalışması sonrasında bir desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bu desteğin işinin ehli ve bu konuyu bilen ve eğtimini almış kişiler tarafından gerçeklextirilmesi gerekmektedir.

 

Mesleğinde uzmanlaşmış psikiyatristler ve psikoloji uzmanları kadroya alınacak veya dışardan eğitimleri sağlanarak, deprem sonrası travmaların en aza indirilmesi için terapi yapmak üzere bir kadro oluşturulacaktır.

 

Bu kadro, öncelikle arama kurtarma katılan elemanlarımızın psikolojik destek almaları, ikinci aşamada ise doğal afete maruz kalanlara hizmet verecektir.

 

REHABİLİTASYONBİRİMLERİ VE MERKEZLERİ KURULMASI

 

VERİLECEK HİZMET

 

Kurulan sağlık merkezi, insanların ruh sağlığının korunması ilkesi üzerine yapılandırılmıştır.  Bunun ana nedeni, fiziksel rahatsızlıkların kolayca giderilmesi ve fakat insanların ruh sağlığını koruyacak bir tedavinin, fiziksel tedavi yanında uygulanmamasıdır.  Fiziksel tedavi gören kişilere ruh sağlıklı için bir tedavi uygulanmaması ise bir kaç temel nedene dayanmaktadır.

 

İnsan sağlığı tedavisinde ruh sağlığına önem vermeyen bir tıp anlayışının hakim oluşu,

* Insan sağlığında gözle görülür bir ortam yaratmaması,

* Kişinin, ruh sağlığının bozulmasını önemsememesi,

* Kişinin ruh sağlığının bozulmasını ayıp sayması,

* Bir adım ötesinde ise, kişinin, ruh sağlığının bozulduğunu farketmesi,  ancak gizlemesi.

 

Tüm bu hallerde, tıp, insan ruh sağlığı ile çok ilgilenmemiştir.

 

Rehabilitasyon, tıbbi tedavi ortamının dışında, doğal ortamda, sosyal çalışmalar içinde, kişinin sıkı ruh sağlığının takibinde yapılmalıdır. Bu yollardan biri veya bir kaç birlikte devreye sokulmalıdır.  Insanlar kırılgandır,  bu nedenle iç dünyalarına yönelik her türlü yaklaşımın özenle ve çok dikkatlice yapılması gerekli ve zorunludur. Tüm bu bakış açılarında,  insanların ruh sağlığını bozan etkenlerin sonuçlarının insan yaşamında yıllar sonra bir anda ve çok küçük bir olay ile ortaya çıkabileceği ve kişinin hayatını alt üst edebilmesi özelliği eklendiğinde ne kadar hassas bir konu üzerinde çalışıldığı anlaşılacaktır.

 

Bu nedenle, rehabilitasyon merkezi özellikleri olan birimlerden oluşması gerekmektedir.

 

Ülkemizde doğal afetler alanında ruh sağlığı için çalışan doktor sayısının az olması nedenile bu konuda bir bilinçlendirme çaışması da yürütüleccektir.

 

Merkezemizin bir önemli özelliği ise doğal afetlere katılan arama kurtarma ve lojistik ekiplerin de gördüğü vakalar ve aşadıkları riskler nedeniyle ruh sağlığı merkezlerimizde bir süre tedaviye alınmaları ve rehabilitee edilmeleri gerekliliği üzerine çalışma yapacak olmasıdır.

 

Merkez birimimiz kurulmuş Dr. Mehmet Aytekin birim sorumlusu olarak görev almıştır.

 

MERKEZ BÖLÜMLERİ:

 

Rehabilitasyon Merkezi,

Çalışma merkezi,

Doğa bölümü,

Sosyal faaliyet bölümü,

Su ile tedavi bölümü,

Müzik bölümü,

Grup odaları,

Kültür merkezi

 

Her bir bölüm, birbirinden bağımsız çalışmakla birlikte, rehabilite olacak kişiye, konumuna göre  birlikte ve bağlantılı çalışan veya sadece bir tatil yaptıran merkez görünümlü olarak da çalışabilecektir.

 

Merkezin en önemli bölümü ise "ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ" olacaktır. Bu bölüm, dünyadaki gelişmeleri takip ederken bir yandan da araştırmalar gerçekleştirecektir.

 

Özellikle belirtilmesi ve vurgulanmasında yarar vardır ki hasta haklarına sonuna kadar saygılı olarak bir ilaç denemesi, hastalar üzerinde gerçekleştirilmeyecektir.

 

Bu bölüm aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri takip için her sene bir kongre veya benzeri bir çalışma organizasyonu düzenleyecektir.

 

KURULACAK YER

 

Derneğimiz projeleri için açılacak merkezlerde bu birim yer alacaktır.

 

HİZMETLERİN ULUSLARARASI NİTELİĞİ

 

Hizmet, sadece Türkiye içine değil, aynı zamanda uluslararası hizmete açık olacaktır. Bu proje ile öncelik Rusya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yararlandırılacaktır.

 

Proje, yapacağı uluslararası kongre ve benzeri çalışmalar ile de ayrıca arge konusunda uluslararası hizmet verecek, dünyadaki insan ruh sağlığı konusundaki çalışmalara ışık tutması sağlanmaya çalışılacaktır.

 

MERKEZİN DEVAMI ÇALIŞMALAR

 

Bu proje ile merkez, Side'de kurulmakla birlikte daha sonraki aşamalarda orman içi rehabilitasyon merkezi, tam sanat ve kültür çalışmaları merkezi, doğa içi rehabilitasyon merkezi kurulması planlanmaktadır.

 

ÇALIŞMA STATÜSÜ

 

Türk Can Kurtarma Derneği, bir iktisadi işletme olarak "TÜRKCAN REHABİLİTASYON MERKEZİ VE SOSYAL TESİSLERİ" adı ile bir kuruluş oluşturacaktır.

 

Bu iktisadi işletme, Derneğe gelen hibeleri, Merkezin kuruluşu ve işletme sermayesi gereksinimi için kullanacaktır.

 

Uygulama takvimi aşağıdaki gibidir.

 

1. İstanbul'da bir idare ofisi satın alınması, yerleştirilmesi, personel alımı,

2. İşletme sorumlusunun saptanması ve işe alınması,

3. Projenin kapsamında yer alacak birimlerin saptanması,

4. Mimari Proje hazırlanması,

5. Mimari projenin uygulanması,

6. Eşya ve malzeme alımı,

7. Personel Alımı,

8. Personel Eğitimi,

9. İşletmenin faaliyete açılması.

 

 

18-       DANIŞMANLAR KURULU:

 

Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

 

1-      Birliklerimiz içinden katılacak sabit, kurul üyesi sayılan kişiler:

a.      Konfederasyon yönetim kurulu üyeleri

b.      Federasyonlarımızın yönetim kurulu üyeleri

c.       Derneklerimizin yönetim kurulu başkanları

2-      Birliklerimiz içinden çağrılı olarak veya kendi talepleri katılabilecek kişiler;

a.      Araştırma geliştirme başkanlığı üyeleri

b.      Eğitmen eğitimcileri

3-      Birliğimiz içinden olmayan ve davetimiz üzerine katılabilecek kişiler:

a.      O yıl içinde arama kurtarma çalışmalarında yararı olan kişiler

b.      Arama kurtarma konusunda yararı olabileceği öngörülen kişler

                                                         Danışma kurulunun çalışma biçimi:

1-      Danışma kurulu başkanı, konfederasyonun yönetim kurulu başkanıdır.

2-      Yönetim kurulu üyeleri, gereksinimlere göre konfederasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir.

3-      Kurul çalışmaları doğrudan ir sekretarya tarafından yürütülür.

4-      Danışma kurulu yılda bir defa toplanır.

5-      Toplantıyı idare etmek üzere bir divan başkanlığı seçilir.

6-      Açılış konuşmasını Danışma Kurulu başkanı yapar.

7-      Tüm üyelerin konaklama ve diğer tüm masrafları Konfederasyon tarafından karşılanır.

8-      Yılda bir defa yapılır.

9-      Sene sonuna doğru bir zamanda gerçekleştirilir.

 

Danışma kurulunun gerçekleştireceği en önemli üç çalışma şunlardır:

 

1-      ARAMA KURTARMA KONUSUNDA KATKISI OLAN BİR KİŞİYE ÖZEL ÖDÜL VERİLMESİ.

 

Bu, arama kurtarma çalışmalarının teşvik edilmesi, ödüllendirme ile desteklenmesi için gerçekleştirilir. Ödül verilecek kişi, Federasyonlarımızın görüşü alınarak konfederasyon yönetim seçer. Son bir yıl içinde yaptığı çalışmalar dikkate alınarak seçilir.

 

2-     ARAMA KURTARMA KONUSUNDA YENİLİ FİKİR VE PROJELER YAPILMASINA DAVET.

Danışma kurulu yıllık toplantısına gelecek kişiler aynı zamanda arama kurtarma konusuna veya Konfederasyonumuzun çalışmalarına katkısı olabilecek kişiler davet edilirken aynı zamanda bu konular ile ilgi projeleri var ise bunları da sunmaları talep olunur. Konusu; bir malzemenin tespiti, yeni bir çalışma yönteminin önerilmesi, yeni bir malzemenin yapılmasının önerisi, gelir getirecek bir yol gösterilmesi gibi konular olabilecektir.

 

Böylece, hasır altında kalan ve değerlendirmeyen, değerlendirilemeyen projelerin, görüşlerin, önerilerin de değerlendirilmesi olanağı doğacaktır.

 

3-     BİR YIL İÇİNDE YAPTIKLARIMIZIN ELEŞTİRİSİ.

 

Böylece yaptığımız çalışmaların eksiklerini görecek ve düzeltme yoluna gidebileceğiz. Eleştiriler ile düşünemediğimiz konularda çalışmaya başlayabileceğiz veya yararı olmadığını göremediğimiz konulardaki çalışmayı bırakabileceğiz veya çalışma yöntemimizi değiştireceğiz veya geliştireceğiz.

 

19-        ULUSLARARASI ARAMA KURTARMA EKİBİ

Derneğimizin de üyesi olduğu AKDF –Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonunda, eğitimini tamamlamış üyelerinden seçilecek yedekleri ile birlikte 25 kişilik bir kadro, doğrudan uluslararası doğal afet arama ve kurtarmalarına katılmak üzere ekip oluşturulması kararlaştırılmıştır.

Ekip 15 kişi olarak düşünülmüş, ancak 10 kişi de yedek olarak yer alacaktır.

Her sene, ekiplerimizden, takip edilerek bu yeterliğe kavuşan kişiler ekibe alınacaktır

Ekibin özellikleri:

1-      Tek tip kıyafetlerinin olması, (sadece yurt dışında kullanabilir)

2-      Yeterli arama kurtarma malzemesi ile donatılmış olması,

3-      Dil bilmeleri

4-      Pasaportları ile her yere gidebilecek konum ve durumda olmaları

5-      Çalışan üyelerin izi sorunlarının önceden görüşmeler ile çözülmüş bulunması

6-      Ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek niteliklere sahip olması.

 

Konfederasyonumuzun her bir federasyonun bir uluslararası arama kurtarma ekibinin olması planlanmıştır.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:

 

Tüm etkinliklerimiz ve çalışmalarımız profesyonel kadrolar ile gerçekleştirilecektir.

 

Çalışmalarda ücret ödeme politikası şu şekildedir:

1-      Üyelik ve yararlanma bedeli aylık 1 TL dir.

2-      Çalışmalara katılan hiçbir üye hiçbir bedel ödemeden tüm etkinliklerden yararlanır. Hiçbir ad altında masraflara katılma dahi istenemez.

3-      Üyelerin dernek çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları için giyecekleri dernek tarafından karşılanır.

4-      Çalışan tüm eğitmenler ücretli çalışır.

5-      Tüm idari kadro ücretli çalışır.

6-      Tüm çalışmalarda üyelerin hiç birine ücret ve benzeri ödeme yapılmaz. Gönüllü katılım beklenir. Gönüllü katılımın ise belirlenen sorumluluklar çerçevesinde gerçekleşmesi beklenir. Düzen, disiplin kurulu ve disiplin cezaları aracılığı ile uygulanır.

7-      Proje, zorunlu olmadığı sürece Kurumlardan bir tahsis alınmaması yönünde olacaktır. Bnun istisnası; Orman Bakanlığının satın alma yerine uzun süreli kiralama yapabilmesinin yasal olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu nedenle kamp alanlarımızdan bir kısmı, kulelerin yerleşim yerleri için Orman banaklığı tarafından tahsis ve uzun süreli kiralamalar yapılacaktır.

8-      Giderlerin azaltılması bakımından vergi muafiyetleri sağlanacak, bu nedenle Bakanlar Kurulu Kararı ile her türlü vergiden muaf tutulma kararı çıkarttırılacaktır.

 

Bunun yanında sürdürülebilirlik için;

 

1-      Kafeterya hizmeti

2-      Lokanta hizmetleri ücretli olarak gerçekleşecektir. Ancak maliyet üzerine yüzde on veya on beş kadar bir kar payı konulacaktır.

3-      Etkinliklere katılanların yakınlarının da seyahat ve konaklama masrafları karşılanmayacak, bunun için belirlenecek ücretlerin ödenmesi talep edilecektir.

4-      Yapılacak danışmanlık hizmetleri ücretli olarak gerçekleştirilecektir.

5-      Kuruluşların ve özel sektörün eğitim talepleri ücretli olarak gerçekleştirilecektir.

6-      Özel olarak arama kurtarma eğitimi almak isteyen kişilerden ücreti karşılığında hizmet verilecektir.

7-      Mesleki yeterlik Kurumu sınavları için belirlenen kurallara göre ücret alınacaktır. Üyelerimiz için ücret alınmayacaktır.

8-      Üye dışında tesislerimizden yararlanmak isteyenlerden elde edilen gelirler,

 

Bir başka gelir kaynağımız ise kuruluşların ve kişilerin bağışları olacaktır. Yurt içi ve yurt dışından yapılacak bağışlar, hibeler, haklar kabul edilecektir. Ancak bu bağış kaynaklarının bir siyasi çıkar taımaması, temiz olması, kaynağının belli olması koşulları aranacaktır.

 

Projenin 9. Yılı dolduğunda birer rapor düzenlenir. Raporu düzenleyecek birimler:

1-      Danışmanlar Kurulu

2-      Dernek Yönetim Kurulu

3-      Eğitmenler Kurulu

4-      Personel Kurulu

 

Yönetim Kurulu bu raporları değerlendirerek tüm kurulların katıldığı üç toplantı yaparak konuyu tartışır.

Yönetim Kurulu değerlendirmeyi yaparak projenin devamı, mal varlığının sonuçları bakımından karar verir.

 

BEKLENEN SONUÇLAR:

 

1-      Her beldede sabit, kendine ait yeri olan, müdahale ekipleri oluşturulması,

2-      Her beldede afet bilinci oluşmuş bir toplum yaratılması,

3-      Her beldede sosyal ve kültürel çalışmalar ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması,

4-      Çok amaçlı eğitimler için kullanılabilir ortamlar oluşturulması,

5-      Stratejik yerlerde tatbikat ve eğitim kampları yerleri oluşturulması,

6-      Ülkesel afet planlarına katkı,

7-      Ülkeler arası afet çalışmalarına katkı.

 

SON SÖZ

 

 

Görüldüğü gibi çok büyük bir proje hazırlandı. Bu projenin hazırlanmasından korkmadık. Büyük bir bütçe gerekmesi nedeniyle gerçekleşemeyeceğini düşünmedik.

Çünkü toplumumuzun ve insanlığın böyle bir projeye ihtiyacı var.

 

Bu projeyi uygulamalıyız.

Uygulamalıyız derken sadece kendimizi kastetmiyorum, baş sayfada yazdığımız gibi projenin hazırlayanı biziz, sahibi ve uygulayacak olanı toplumdur.

Herkesi bu projeye sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Hiçbir art düşünce olmadan, hiçbir çıkar düşüncesi olmadan bu projeye katkıda bulunmanızı bekliyoruz.

 

Unutmayın, biz Anadolu’nun Türk toplumuyuz. Liderlik, bizim genlerimize işlemiştir. Bunu insanlık için kullanacağız. Dünyaya doğal afete hazırlığı ve sonrası yardımının nasıl olacağını göstereceğiz ve öğreteceğiz.

 

                                                         Nevzat Çetin

                                                         Proje Sorumlusu

                                                         TÜRKCAN Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

DOĞAL AFETE HAZIR TÜRKİYE

Copyright