AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ YASASI

AFET VE ACİL DURUM BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ YASASI

 

BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini bir bakan aracılığı ile kullanabilir.

       (2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (1) Bu Kanunda yer alan;

       a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

       b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

       c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi -işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezi,

       ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini,

       d) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını,

       e) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

       f) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü faaliyetleri,

       g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,

       ğ) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,

       h) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,

       ı) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahaleyi,

       i) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını,

       j) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,

       k) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURULLAR, BAŞKANLIK TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ

AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU

    Madde 3 - (1) Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir.

       (2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

    AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU

    Madde 4 - (1) Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

       (2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

    DEPREM DANIŞMA KURULU

    Madde 5 - (1) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.

       (2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

       (3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları kurulabilir.

    BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    Madde 6 - (1) Başkanlık teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:

       a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.

       b) Müdahale Dairesi Başkanlığı.

       c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.

       ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.

       d) Deprem Dairesi Başkanlığı.

       e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

    f) (Ek bend : 24/10/2011-KHK/661/85.md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

    g) (Ek bend : 24/10/2011-KHK/661/85.md.) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı.

    ğ) (Ek bend : 24/10/2011-KHK/661/85.md.) Hukuk Müşavirliği.

       (2) Başkanlığın teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BAŞKANIN GÖREVLERİ

    Madde 7 - (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır:

       a) Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek.

       b) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına öneride bulunmak.

       c) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek.

       ç) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.

       d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç denetçi atamak.

       e) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.

       f) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

       g) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak.

       ğ) Başbakan veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

       (2) Başkan, bu Kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur.

    BAŞKAN YARDIMCILARI

    Madde 7/A- (Ek madde: 24/10/2011-KHK/661/86.md.)

    (1) Başkana yardımcı olmak üzere en fazla iki Başkan Yardımcısı atanabilir.

    (2) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

    PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 8 - (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.

       b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.

       c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek.

       ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek.

       d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

       e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

       f) (Mülga bend: 24/10/2011-KHK/661/90.md.)

       g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek.

       ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;

       1) Yönetim stratejilerini belirlemek.

       2) (Mülga alt bend: 24/10/2011-KHK/661/90.md.)

       3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.

       4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.

       5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

       6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.

       h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    MÜDAHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 9 - (1) Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.

       b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.

       c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve yönetilmesini sağlamak.

       ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.

       d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

       e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek.

       f) Koruyucu ve kurtarıcı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

       g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.

       ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği yapmak.

       h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 10 - (1) İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

       b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.

       c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri denetlemek.

       ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.

       d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.

       e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    SİVİL SAVUNMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11 - (1) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

       b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

       c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.

       ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

       d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

       e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 12 - (1) Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi,

       b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi,

       c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin kullanımı,

       ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi,

       konularında uygulanacak politikaları belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.

       d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

        YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

       a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek.

       b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.

       c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek.

       ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek.

       d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.

       e) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.

       f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınları ve bilimsel çalışmaları derlemek, tasnif etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

       g) (Mülga bend: 24/10/2011-KHK/661/90.md.)

       ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

       (2) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları düzenleyebilir.

    STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13/A- (Ek madde: 24/10/2011-KHK/661/87.md.)

    (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

    b) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BİLGİ SİSTEMLERİ VE HABERLEŞME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 13/B- (Ek madde: 24/10/2011-KHK/661/87.md.)

    (1) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin standardını belirlemek ve denetlemek.

    b) Afet ve acil durumlara ilişkin her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işletilmesini sağlamak.

    c) E-Devlet uygulamalarının Başkanlık ile ilgili çalışmalarını yapmak, koordine etmek ve yürütmek.

    ç) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdurmak, formatlarını hazırlamak, il afet ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi standartlarını oluşturmak.

    d) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

    e) Başkanlığın bilişim altyapısı ve haberleşme sisteminin kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak, kripto merkezini kurmak, kurdurmak ve işletmek.

    f) Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    g) Başkanlık birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

    ğ) Afet ve acil durumlara yönelik veri tabanlarını kurmak, kurdurmak ve işletmek, uygulama yazılımlarını yapmak veya yaptırmak.

    h) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

    ı) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

    i) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 13/C- (Ek madde : 24/10/2011-KHK/661/87.md.)

    (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

    b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÇALIŞMA GRUPLARI VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

    Madde 14 - (1) Çalışma grupları, ilgili daire başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla oluşturulur.

       (2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcıları ile diğer personelden oluşur. Başbakan veya yetkilendirdiği bakan onayı ile afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir; konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir.

       (3) Üniversite öğretim elemanları, uzmanlık isteyen işlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilebilir.

    SÖZLEŞME İLE ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA

    Madde 15 - (1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırabilir.

       (2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ

    Madde 16 - (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.

    DÜZENLEME YETKİSİ

    Madde 17 - (1) Başkanlık görev alanına giren konularda düzenleme yapmaya yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ

    Madde 18 - (1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.

       (2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

       a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.

       b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.

       c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.

       ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.

       d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.

       e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek.

       f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.

       g) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.

       ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.

       h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

       ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.

       i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

       j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 185. mad.) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. İl özel idareleri, bu harcamaları karşılayacak ödeneği ilgili yıl bütçesinden tefrik etmek zorundadır. Bu şekilde tefrik edilecek ödenek tutarı her halükarda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde birinden az olamaz. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır. İl özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projelerinden Başkanlıkça uygun görülenlere Başkanlık bütçesinden belirlenen tutarda yardım yapılabilir. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından kullanılır.

       (4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

       (5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.

    (6) (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 185. mad.) Müdürlüklerin il dışı geçici görevlendirmesi valiliklerin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça resen de yapılabilir.

    (7) (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 185. mad.) Başkanlık faaliyete geçtikten sonra bu Kanun kapsamında valiliklerce tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür ve bunlar hakkında geçici 1 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

    SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ

    Madde 19 - (1) Başkanlık tarafından birlik müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, personel kadro ve pozisyonları ile birlikte yeni görev yerlerinin bulunduğu ilin il özel idaresine devredilmiş sayılır. Devredilen bu kadro ve pozisyonlar, il özel idaresi kadro cetvelinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

       (2) Birinci fıkra çerçevesinde görev yeri değiştirilen sivil savunma arama kurtarma birliklerinde işçi statüsünde görev yapan personel bulunması halinde, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, eski görev yerinde geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır. Aynı şekilde görev yeri değiştirilen sözleşmeli personelin iş sonu tazminatı hesabına esas alınacak hizmet süresinin tespitinde, eski görev yerinde sözleşmeli personel olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınarak işlem yapılır.

       (3) (Değişik fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 186. mad.) Müdürlükler bulundukları ilin il afet ve acil durum müdürlüğünün bünyesinde ve il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: PERSONEL VE MALİ HÜKÜMLER

ATAMA

    Madde 20 - (1) (Değişik fıkra: 24/10/2011-KHK/661/88.md.) Başkan müşterek kararla, Başkan Yardımcısı Başbakan onayı ile diğer personel ise Başkan tarafından atanır.

    (2) (Mülga fıkra: 04/07/2012 - 6353 S.K./44. md.)

       (3) İl müdürü olarak atanabilmek için, bu kadrolara atanacaklarda aranan genel koşullara ek olarak; en az dört yıllık yükseköğretim kurumundan mezun olmak, kamu veya özel sektörde atanacağı görev alanıyla ilgili en az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak gerekir.

    AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMANLIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞINA ATANMA

    Madde 21 - (1) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

       a) Yönetmelikte belirtilecek en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

       b) Açılacak yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak.

       c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz yaşını doldurmamış olmak.

       (2) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla hazırlayacakları tezin kabulünden sonra açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar, afet ve acil durum yönetimi uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

       (3) Afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile afet ve acil durum yönetimi uzmanı ve afet ve acil durum yönetimi uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    KADROLAR                

    Madde 22 - (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

       (2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmıştır.

       (3) Ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

       (4) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    KAYNAK YÖNETİMİ

    Madde 23 - (1) Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

       (2) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.

       (3) Başkanlık, kanunlarla belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

ATIFLAR

    Madde 24 - (1) Diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır.

    DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 25 - (1) Devlet Memurları Kanununun;

       a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı alt bendine "Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları;" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcıları;", "Devlet Personel Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığına," ibareleri,

       b) "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "II -Tazminatlar" kısmının, "A - Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (h) bendine "Devlet Personel Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları," ibaresi,

       c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (c) bendine "Devlet Personel Başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı,", (h) bendine "Devlet Personel Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları," ibaresi,

       ç) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "2 -Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne, "Gelir İdaresi Daire Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Daire Başkanı," ibaresi,

       d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "5 -Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında" bölümüne, "İl Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi,

       e) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "6 - Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda" bölümüne, "Boğaziçi İmar Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü" ibaresi,

       eklenmiştir.

       (2) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I) sayılı cetvele "38 - Türkiye İstatistik Kurumu" ibaresinden sonra gelmek üzere "39 - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" ibaresi eklenmiş ve "39" rakamından sonra gelen diğer rakamlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

       (3) 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığınca" ibaresi "ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca" şeklinde değiştirilmiştir.

       (4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (ı) bendi, 7 nci maddesinin (e) bendi ile 11/A maddesi; İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (h) bendi, 8 inci maddesinin (d) bendi, 27 nci maddesinde yer alan "İl sivil savunma müdürleri" ibaresi ile 12 nci maddesi; 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (g) bendi, 8 inci maddesinin (c) bendi, 9 uncu maddesinin (g) bendi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

       (5) Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilatlanmalarına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimleri kaldırılmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ile İçişleri Bakanlığında sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütülür. Sivil savunma uzmanlarının eğitimleri, idari statüleri, çalışma usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

       (6) Bu Kanunla kaldırılan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında yer alan Sivil Savunma Kolejinin adı, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

       (7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Diyanet İşleri Başkanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

    ÜST YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

    Madde 26 - (1) Bu Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşların üst yöneticileri sorumludur.

    DEVİR HÜKÜMLERİ

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunla kaldırılması öngörülen Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacakları, yapılan bağışlar, dosyalar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine devredilir. Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsis edilmiş olup bu Kanun ile kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2008 tarihi itibarıyla kullanılmakta olan taşınmazlar, lojman ve hizmet binaları, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarih itibarıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın, tahsis amacında kullanılmak üzere Başkanlığa ve ilgili il özel idaresine tahsis edilmiş sayılır.

       (2) Kaldırılan birimlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına; sözleşmeler, kredi anlaşmaları, yatırım projeleri ve davalar dolayısıyla bankalarca verilmiş olan teminat mektupları ile ipotek belgeleri hiçbir işleme gerek olmadan Başkanlık muhatap alınarak verilmiş sayılır.

       (3) Kaldırılan birimlerce yapılmış olan iş ve işlemler sebebi ile açılmış veya açılacak davalar ve doğabilecek hukuki ihtilaflar ile ilgili işlemler yeni kurulacak Başkanlıkça yürütülür.

    KADRO VE GÖREV UNVANI DEĞİŞİKLİĞİ

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde Başkan atanır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, Başkanlığın faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kaldırılır. Bu süre ihtiyaç duyulursa Bakanlar Kurulu Kararı ile bir yıla kadar daha uzatılabilir. Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde 31/12/2008 tarihi itibarıyla fiilen çalışanlardan uygun görülenler, muvafakat aranmaksızın, Başkanın teklifi ve Başbakanın onayıyla Başkanlık kadrolarına atanabilir.

       (2) Kaldırılan Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihte sona erer. Bunlar, bu Kanuna ekli (3) sayılı liste ile bulundukları bakanlığa ihdas edilen müşavir kadrolarına atanmış sayılırlar; ancak, bu kadrolar herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

       (3) Kaldırılan genel müdürlüklerde görev yapmaktayken, bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan veya gerekli şartları taşımayan personel, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınarak durumlarına uygun boş kadrolara en geç bir yıl içinde atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar Başkanlıkça ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren veya makam tazminatı ödenmesi gerekmeyen bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.

       (4) İl sivil savunma müdürleri ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri Başkanlığın faaliyete geçmesi üzerine sona erer. Bunlar atamaya yetkili amirlerce en geç bir yıl içinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Atama işlemi gerçekleştiğinde bunların önceki kadroları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Ancak, söz konusu personel atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında iken bu fıkra gereğince görevleri sona erenlerden, daha düşük ek gösterge verilmesini gerektiren bir kadroya atananların, atandıkları kadroda geçen hizmet süreleri, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin tamamlanmasında dikkate alınır.

       (5) İl ve ilçe sivil savunma müdürleri hariç; il sivil savunma müdürlükleri ve ilçe sivil savunma müdürlüklerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar ile bayındırlık ve iskan il müdürlüklerinde afet işlerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmış olanlar, bu Kanunun yayımını müteakip altı ay içerisinde bulundukları yerlerdeki il özel idarelerine kadro veya pozisyonlarıyla birlikte devredilir ve bunlardan durumları yeni ihdas edilen kadro veya pozisyonlara uygun olanlar bu kadro veya pozisyonlara atanır. İl özel idarelerine devredilen kadro ve pozisyonlar ile bu birimlere tahsis edilmiş boş kadro ve pozisyonlar ilgili bakanlık kadro veya vize cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Devredilen kadro veya pozisyonlar, il afet ve acil durum müdürlüklerine ilişkin olarak oluşturulacak kadro cetvellerine ilave edilir; ancak, bunlardan istifa, ölüm ya da yeni ihdas edilen kadro veya pozisyonlara ya da diğer kadro veya pozisyonlara nakil sebebiyle boşalma hali dahil herhangi bir sebeple boşalmış olan kadro ve pozisyonlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden iptal edilmiş sayılır.

       (6) Beşinci fıkra kapsamında il özel idarelerine devredilen personelden, kadro veya pozisyonlarının bulunduğu yerdeki il ve ilçe belediyelerine yazılı olarak müracaat ederek bu belediyelerin itfaiye teşkilatlarına tahsis edilmiş durumlarına uygun boş kadro veya pozisyonlara atanma talebinde bulunan ve bu taleplerinin uygun görüldüğü bildirilenler, valinin izni ile belediyelere atanabilirler.

       (7) Bu Kanunla adı değiştirilen Sivil Savunma Kolejinde Sivil Savunma Kolej Müdürü ve Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlar bu Kanun ile ihdas edilen Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarına diğer personel ise bu Kanun ile ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

       (8) İl Afet ve Acil Durum müdürü atanıncaya kadar, müdürlük görevi vali tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından yürütülür.

       (9) Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlikte bulundukları il özel idaresine devredilir ve il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir; yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Bu birlikler Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bölge eğitim merkezi olarak görev yapabilirler.

    UZMANLIK KADROSUNA GEÇİŞ

    Geçici Madde 3 - (1) Bu Kanunun yayımı tarihinde; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şartıyla, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünde en az üç yıl görev yapan memurlar ile kurumların sivil savunma uzmanı kadrolarında fiilen çalışanlar, Başkanlığın faaliyete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Başkanlıkça bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak yazılı ve mülakat sınavı ortalama başarı sırasına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanlığı kadrolarına atanabilir. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, toplam uzman kadro sayısının yüzde ellisini geçemez.

    BÜTÇE İŞLEMLERİ

    Geçici Madde 4 - (1) Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2009 yılı sonuna kadar devam edilir. Bu Kanun gereğince, Başkanlığın yeni teşkilâtlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü gider, genel müdürlüklerin bütçelerinden karşılanabilir.

       (2) Bu Kanunun uygulanmasında teşkilat, personel, kadro, taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye merkezde Başbakan veya ilgili bakan, illerde valiler yetkilidir.

    MALZEME DEVRİ

    Geçici Madde 5 - (1) Kaldırılan genel müdürlüklerin envanterinde kayıtlı bulunan makine, teçhizat, araç, gereç ve diğer malzemelerden Başkanlıkça uygun görülenler Türkiye Kızılay Derneğine devredilebilir.

    DAVA VE İCRA TAKİPLERİNİN DEVRİ

    Geçici Madde 6- (Değişik madde: 24/10/2011-KHK/661/89.md.)

    (1) Maliye Bakanlığı uhdesinde Hazine Avukatları tarafından Başkanlığı temsilen takip edilmekte olan dava dosyaları ve icra takiplerine ilişkin dosyalar, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenecek esaslara göre bir yıl içinde Başkanlığa devredilir. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem Başkanlık adına yapılmış sayılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 27 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 28 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    ( EKLER )

Kamu Yararına Statümüzün Kaldırılması

Derneğimizin kamu yararına çalışan derneklerden çıkarılması hakkında duyurumuz:Kamu yararı

 

Derneğimiz 1964 yılında kurulmuş, 1969 yılında Kamu yararına çalışan dernekler statüsü kazanmış, 1970 yılında da TÜRK adını kullanma yetkisine sahip olmuştur.

 

Geçmiş tarihinde can kurtarma konusunda çok büyük çalışmalara imza atmıştır. Bir çok can kurtaran yetiştirmiştir. İLS kısa adı ile Fransa’da merkezi bulunan Uluslararası Can Kurtarma Federasyonuna uzun süre üyelik yapmış ve bu kurumdan aldığı yetkileri halkın hizmetine sunmuştur.

 

Uzun yıllar Muğla- Bodrum’da faaliyet gösteren derneğimiz on yıl kadar önce merkezini İstanbul’a taşımıştır. Ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle de birçok faaliyetini durdurmuştur.

 

Yine de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ve SSAKF – Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Federasyonuna üye olmuş ve bu üyeliklerini aşarı ile sürdürmektedir.

 

Bu doğrultuda her iki yılda bir kamu yararına çalışan derneklerin İçişleri Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulması, buna göre kamu yararına çalışmalarının denetimi ve gerçekten kamu yararına çalışmasının varlığının saptanması de yasa gereğidir.

 

2019 yılında yapılası gereken denetim yapılmamış, Dernek yetkililerine bilgi verilmemiş, neden faaliyette bulunmadıkları, neden kamu yararına çalışmalarını sürdüremedikleri sorulmadan ekim ayı sonunda çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile derneğimizin kamu yakarına çalışan derneklerden sayılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı kaldırılmıştır.

 

Oysa Derneğimiz, geçmiş yıllarda faaliyette bulunabilmek için birçok kurum ve kuruluşun kapısını çalmış, ancak siyasi bir kimliğimiz (bu ibare aşırı siyasi uçlar anlamında) olmadığı, insan hayatına yönelik çalışmanın bir reklam aracı olmasına izin vermediğimiz için de bağış ve hibe alamamıştır. Üyelerimizin verebilecekleri tutarlar da Derneğin kamu yararı çalışmalarına yetecek miktarlara ulaşamayacağı için de böyle bir yardım toplama çabası da gösterilmemiştir.

 

Geçtiğimiz yıllarda, hazırladığımız bir proje 9 milyar TL tutarında eğitim içermekte idi. Bu proje, Türkiye’de toptan bir çalışma ile doğal afetlere karşı toplum bilinci ve mahalle düzeyinde arama kurtarma ekipleri oluşturulması projesi idi. İstanbul Valiliği tarafından yardım toplamamıza değer görülmesine ve yetki verilesine rağmen maalesef ne yurt içi ne de yurt dışı hibe veya bağış toplayamamış bulunmaktayız.

Yine de derneğimize, sorulmadan, denen bu duruma düştüğümüzü sormadan alınan karar ile kamu yararı statümüzün kaldırılmasından dolayı üzgünüz.

 

Kamuoyuna duyuruz.

Nevzat Çetin

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 
 

Birimlerimiz

Birimlerimizde bulunan sorumlu kişileri görüntülemek için lütfen bir birim seçin:

 

Temsilciliklerimiz

 Ulaşmak istediğiniz temsilciliklerin iletişim bilgilerini görmek için lütfen listeden seçim yapınız.

 

 

Biz Kimiz ?

Derneğimiz, 1964 Yılında İstanbul’da kurulmuştur.
20.12.1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” statüsünü kazanmıştır.
 
03.01.1969 yılında Bakanlar Kurulunun 6/11038 sayılı kararı ile İLS üyesi olmuştur.
 
Su altı sporlarının gelişimine büyük katkılar sağlayan Derneğimiz birçok sporcu yetiştirmiştir.
1973 yılında İçişleri Bakanlığının 13.07.1973 günlü 8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma yetkisini almıştır.
Bunları logosuna işlemekle aşağıdaki logoyu kullanmaya başlamıştır.

Beş yıl süre ile Bodrum’a Genel Merkezini taşıyan derneğimiz 2011’de tekrar Genel Merkezini İstanbul’a taşımıştır.
2012 de yeni Yönetim Kurulu başkanı olarak AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Çetin göreve başlamakla yeni bir kadro oluşturmuş ve yine eski günlerine dönme kararlılığı ile projeler üretmeye başlamıştır.
2013 de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna üye olmuştur.
2013 de Temsilcilikler açmakla yaygınlık sağlamaya çalışmış, İlk olarak Aydın Temsilciliği açılmıştır.
2013 de Riva Projesinin ortağı olarak çalışmalara başlamıştır.
2014 de Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Federasyonunun Kurucu Üyesi olarak yeni bir federasyonun kuruluşunda yer almıştır.
2014 de Muğla Akyaka ve Bodrum Temsilcilikleri açılmıştır.
2015 de cankurtaran eğitmenlerini kadrosuna alarak cankurtaran konusunda toplumsal duyarlılık ile Belediyeler ve Turizm İşletmelerinin bilinçlenmesi ile denizlerde, kıyılarda, akarsularda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması ile bir istihdam alanı yaratılma projemiz yürürlüğe konmuştur.
2015 de olası İstanbul depremine hazırlık olarak bir Eğitim, Tatbikat, İstanbul Lojistik Destek Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

 

DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ


1964 Yılında İstanbul’da kurulmuştur.
20.12.1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile “KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK” statüsünü kazanmıştır.
 
03.01.1969 yılında Bakanlar Kurulunun 6/11038 sayılı kararı ile İLS üyesi olmuştur.
 
Su altı sporlarının gelişimine büyük katkılar sağlayan Derneğimiz birçok sporcu yetiştirmiştir.
1973 yılında İçişleri Bakanlığının 13.07.1973 günlü 8750 sayılı kararı ile “TÜRK” adını kullanma yetkisini almıştır.
Bunları logosuna işlemekle aşağıdaki logoyu kullanmaya başlamıştır.

Beş yıl süre ile Bodrum’a Genel Merkezini taşıyan derneğimiz 2011’de tekrar Genel Merkezini İstanbul’a taşımıştır.
2012 de yeni Yönetim Kurulu başkanı olarak AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Nevzat Çetin göreve başlamakla yeni bir kadro oluşturmuş ve yine eski günlerine dönme kararlılığı ile projeler üretmeye başlamıştır.
2013 de AKDF Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna üye olmuştur.
2013 de Temsilcilikler açmakla yaygınlık sağlamaya çalışmış, İlk olarak Aydın Temsilciliği açılmıştır.
2013 de Riva Projesinin ortağı olarak çalışmalara başlamıştır.
2014 de Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma Federasyonunun Kurucu Üyesi olarak yeni bir federasyonun kuruluşunda yer almıştır.
2014 de Muğla Akyaka ve Bodrum Temsilcilikleri açılmıştır.
2015 de cankurtaran eğitmenlerini kadrosuna alarak cankurtaran konusunda toplumsal duyarlılık ile Belediyeler ve Turizm İşletmelerinin bilinçlenmesi ile denizlerde, kıyılarda, akarsularda ve havuzlarda cankurtaran bulundurulması ile bir istihdam alanı yaratılma projemiz yürürlüğe konmuştur.
2015 de olası İstanbul depremine hazırlık olarak bir Eğitim, Tatbikat, İstanbul Lojistik Destek Merkezi oluşturulması çalışmalarına başlamıştır.

 

VİZYONUMUZ

Afetlerde ve sulardaki kazalarda afet sırası müdahale yerine afet öncesi bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları ile mal ve can kaybını en aza indirilmiş, afet ve kazalar nedeniyle ekonomik büyümesi kesilmemiş huzurlu ve sağlıklı ir toplum yaratmaktır.

MİSYONUMUZ

Gelişmekte olan ülkeler için doğa afetleri, mal ve can kaybına yol açan, ekonomik büyümeyi durduran ve yavaşlatan etkiye sahip etmenlerdir. Afet öncesi çalışmalar, afet sırasındaki müdahale harcamalarının çok çok küçük miktarlarındaki harcamalar ile afet öncesi bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılarak toplum, afete bilinçlendirilmekle mal ve can kaybı en aza indirilerek ekonomik büyümenin de kesintiye uğramamasına çalışmak amacımızdır.

Copyright